Kengetallen: cijfers met een betekenis

Ben je thuis in de wereld van boekhouden, dan weet je dat er veel cijfers aan te pas komen. Zo bestaat er zoiets als kengetallen of KPI’s in boekhouden. Wat zijn kengetallen precies en hoe bereken je ze? We vertellen je alles over kengetallen en geven enkele voorbeelden.

Wat zijn financiële kengetallen?

Vraag je je af wat kengetallen zijn? Wel, financiële kengetallen, of Key Performance Indicators (KPI’s), zijn numerieke waarden die helpen om de prestaties van een bedrijf, proces of activiteit in kaart te brengen. Ze zijn gebaseerd op bijvoorbeeld verkoopcijfers, kosten of klanttevredenheid. Kengetallen maken vage informatie concreet en meetbaar waardoor je makkelijker beslissingen neemt en prestaties verbetert.

Voorbeelden van kengetallen

Financiële kengetallen bestaan uit meerdere soorten cijfers. Voorbeelden van kengetallen zijn:
 • Current ratio
 • Quick ratio
 • Solvabiliteit
 • Rentabiliteit

Current ratio

Met de current ratio kun je heel snel berekenen of je in staat bent om kortlopende schulden af te lossen.

Quick ratio

Met de quick ratio kun je de beschikbare liquide middelen inzichtelijk maken.

Solvabiliteit

Met solvabiliteit geef je aan hoeveel eigen vermogen je in je bedrijf hebt gestopt. Dit kengetal toont dus aan wat de verhouding is tussen je eigen vermogen en het vreemde vermogen.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen.

Hoe bereken je de kengetallen?

Nu je weet wat financiële kengetallen zijn en enkele voorbeelden kent (waaronder liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit), is het tijd om te kijken naar hoe je de verschillende kengetallen kunt berekenen. Om kengetallen te berekenen, worden verschillende formules gebruikt afhankelijk van wat je precies wil evalueren:

Liquiditeitsratio:
 • Current ratio: huidige activa / huidige passiva
 • Quick ratio: (huidige activa - voorraden) / huidige passiva
Rentabiliteitsratio:
 • Brutowinstmarge: (brutowinst / omzet) x 100%
 • Nettowinstmarge: (nettowinst / omzet) x 100%
 • Return on Investment (ROI): (nettowinst / totale investering) x 100%
Solvabiliteitsratio:
 • Debt ratio: totaal vreemd vermogen / totaal vermogen
 • Eigen vermogen ratio: eigen vermogen / totaal vermogen
 • Interest Coverage Ratio: bedrijfswinst voor rente en belastingen / rente-uitgaven
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn nog veel meer kengetallen die je kunt berekenen, afhankelijk van de branche en het specifieke doel van de analyse.

Branche gerelateerde kengetallen

Branche-kengetallen zijn kengetallen die worden gebruikt om de prestaties van je eigen bedrijf te meten en vergelijken met andere organisaties binnen dezelfde sector. Branche-kengetallen kunnen uit verschillende aspecten van de bedrijfsvoering bestaan, waaronder cijfers over de financiële prestaties, operationele efficiëntie, klanttevredenheid en personeelsbezetting.

HR-kengetallen

Naast branche-kengetallen zijn er ook nog HR-kengetallen, die geven je inzicht in je personeelsbestand. Deze kengetallen helpen HR-professionals om verschillende aspecten van HR te meten en analyseren. De HR-kengetallen zijn gebaseerd op gegevens zoals personeelsverloop, medewerkerstevredenheid, verzuimcijfers en werving- en selectieprocessen.

Fiscale kengetallen

Fiscale kengetallen geven je inzicht in je belastingverplichtingen. De fiscale kengetallen helpen je boekhoudafdeling met het in kaart brengen van belastinggerelateerde zaken.

Facilitaire kengetallen

Naast fiscale kengetallen zijn er ook facilitaire kengetallen Deze cijfers zijn gebaseerd op de kosten- prestatiegegevens van ‘de totale facilitaire prestatie’, bijvoorbeeld de catering en schoonmaak.

Logistieke kengetallen

Logistieke kengetallen zijn de indicatoren die worden gebruikt om de prestaties en efficiëntie van logistieke activiteiten en processen te meten. Zo kun je logistieke prestaties monitoren, knelpunten identificeren en gemakkelijker beslissingen nemen.

FAQ

Kengetallen, beter bekend als Key Performance Indicators (KPI’s), zijn numerieke waarden die ons helpen om de prestaties van een bedrijf, proces of activiteit in kaart te brengen en te begrijpen.
Kengetallen helpen je bij het analyseren van bepaalde gegevens waardoor je gemakkelijker trends kunt identificeren, sterke en zwakke punten kunt herkennen en prestaties onder de loep kan nemen.

Er zijn verschillende soorten kengetallen, zoals:

 • Financiële kengetallen: deze kengetallen focussen zich op de financiële gezondheid van je bedrijf, zoals liquiditeit, winstgevendheid en solvabiliteit. 
 • Operationele kengetallen: deze kengetallen evalueren de efficiëntie van de bedrijfsprocessen, zoals de doorlooptijd, productiviteit en kwaliteit. 
 • Personeelskengetallen: deze kengetallen geven inzicht in de prestaties en tevredenheid van je medewerkers. Voorbeelden zijn verlooppercentage, ziekteverzuim en productiviteit per werknemer.

De formule voor het berekenen van een kengetal is afhankelijk van het type kengetal en het doel ervan. Over het algemeen wordt een kengetal berekend door een bepaalde waarde te delen door een andere waarde. 

De gegevens voor het berekenen van kengetallen haal je uit verschillende bronnen, zoals financiële verslagen, operationele rapporten, personeelsdossiers en klanttevredenheidsenquêtes. Het is belangrijk dat deze gegevens altijd actueel zijn.

Dit hangt af van het specifieke kengetal dat je wil meten. Financiële kengetallen worden meestal maandelijks of per kwartaal beoordeeld, terwijl operationele kengetallen mogelijk dagelijks of wekelijks worden gemeten. Aan het einde van het jaar maak je de balans op met de jaarafsluiting
BE Select your country