Venice-Opties

Venice Boekhouding en Facturatie

Met de optie Toegangsbeheer regelt u voor groepen gebruikers de toegang tot modules, dialoogvensters, zoeklijsten, e.d. U heeft de regie over uw systeem en beslist voor elk type fiche of document wat u toelaat voor wie: bekijken, wijzigen, toevoegen en/of schrappen. Daarnaast maakt deze optie het mogelijk om uw gegevens te beveiligen, zodat deze buiten Venice niet zomaar te grabbel gegooid worden.

Features
 • granulaire regeling op niveau van opties en acties
 • toekennen rechten per groep van gebruikers
 • kan gekoppeld worden met Active Directory of lokale Windows account
 • mogelijkheid tot encryptie van het dossier voor optimale beveiliging
 • toekenning van rechten mogelijk op  gebruikers van andere Venice-licenties

Met de optie Intrastat geeft u binnen Venice Boekhouding en Venice Facturatie Enterprise onmiddellijk intrastatgegevens in bij elke intracommunautaire factuur. Na ingave kunt u ze aanvullen of wijzigen. De aangifte is daarna in een fluitje van een cent opgemaakt

Features
 • ondersteuning voor diverse modellen (aankomst, verzending, beide)
 • standaard of uitgebreide aangifte
 • steeds de meest up-to-date goederencodes
 • aliasen voor veelgebruikte codes
 • correctie achteraf mogelijk
 • ingave zowel in facturatie als in boekhouding
 • goederencodes kunnen gelinkt worden aan artikels voor automatische boeking
 • automatisch indienen via OneGate link

Analytisch boekhouden wordt met deze optie een vanzelfsprekend verlengstuk van uw dagelijkse boekhouding en facturatie. Voor het opvolgen van kostendragers, kostenplaatsen en kostensoorten maakt u de nodige analytische rekeningen aan en kunt u werken met door uzelf opgestelde analytische boekingsvoorstellen.

Features
 • 3 dimensies: plaats, drager, soort
 • hiërarchisch opgebouwd
 • boekingsvoorstellen voor een eenvoudiger toewijzing
 • kan in facturatie of boekhouding ingegeven worden
 • koppeling aan artikel of algemene rekening voor automatische verwerking
 • uitgebreide rapporteringsmogelijkheden (diverse dimensies)

De optie Import is er om gegevens uit andere programma’s automatisch in Venice Facturatie Enterprise of Venice Boekhouding te importeren.

Features
 • import mogelijk in zo goed als alle werkbladen (klanten, facturen, artikels, leveringsbonnen, diverse boekingen,…)
 • ondersteuning voor tekst en CSV bestanden
 • meestal is geen aanpassing van uw bronbestand nodig, via een ‘mapping’ bestand definieert u de structuur van het te importeren bestand.
 • ondersteuning voor aanmaken én wijzigen van bestaande gegevens
 • ondersteuning van voor- en nacommando’s tijdens import
 • verkoopfacturen in UBL-formaat importeren in Venice Boekhouding

De optie Webconnect biedt u een webservice die u vanaf elk toestel toegang verleent tot uw Venice-data op ons cloudplatform. Hierdoor kunt u niet enkel uw gegevens consulteren, maar ook bestellingen en/of verkoopfacturen aanmaken vanuit andere toepassingen. U hebt een real time connectie met uw Venice-applicatie in de cloud. Koppelen met een website, een app of een lokale toepassing wordt dus kinderspel.

Features
 • webservice op basis van open standaarden (XML, JSon, oData)
 • maakt realtime 2-wegs connecties mogelijk

Leveringsbonnen, facturen én rappels volautomatisch naar de klant mailen in diverse formaten. De optie e-documenten integreert naadloos in Venice Facturatie Enterprise en Venice Boekhouding.

Enkele features
 • ondersteuning van e-fff, Pdf en custom XML formaten
 • facturatie aan de overheid via het Peppol platform
 • verstuur rappels met de bijhorende facturen aan uw laatbetalers
 • graduele implementatie mogelijk (per klant instelbaar)
 • verzending kan via MAPI of SMTP

Venice Boekhouding

De optie Beheer van vaste activa stelt u in staat om op een eenvoudige en efficiënte manier het boekhoudkundige aspect van uw vaste activa te beheren en integreert zich naadloos in Venice boekhouding.

Deze optie voorziet in periodieke afschrijvingsboekingen. Eenmaal u de fiches voor vaste activa heeft ingebracht, worden de afschrijvingsboekingen op een automatische manier voor u aangemaakt.

U kan alle boekingen aangaande investeringen opnemen in een werkblad. Op basis van die recuperatie, beslist u dan om nieuwe investeringsfiches aan te maken, bestaande te wijzigen of om realisaties (verkopen) te aanvaarden. Bij creditering komen eventuele noodzakelijke correctieboekingen automatisch tot stand.

De vast-actief-fiches bevatten informatie voor het opstellen van het boekingsvoorstel voor de uiteindelijke afschrijvingen.

Ze bevatten onder andere:
 • Hiërarchisch opgebouwde fichecode van 30 posities met omschrijving
 • Uniek serienummer waarop kan gezocht worden
 • Aantal met 2 decimalen (meerdere identieke toestellen beheerd met één fiche)
 • Aard van de investering (onderzoek, energiebesparend, andere)
 • Aankoopgegevens
 • Methode (lineair, versneld, degressief, variabel)
 • Annuïteit (volledig of pro rata)
 • Eigenschappen van het vast actief (materieel, capaciteit, oppervlakte…)
 • Duur en boekingsfrequentie (1-, 2-, 3-, 4-, 6- of 12-maandelijks)
 • Te hanteren boekhoudkundige rekeningen
 • Historiek, restwaarde, min- en meerwaardes
 • Crediteringgegevens (aankoopcreditnota, creditbedrag, gecrediteerd aantal items…)
 • Realisatiegegevens (verkoopwaarde, klant, verkoopfactuur…)
 • Infoblok met 4 vrije numerieke en 4 vrije tekstvelden
 • Het standaard invullen van gegevens, vergemakkelijkt de ingave van de vast-actief-fiches. De kans op fouten door verkeerde ingave wordt daardoor tot een absoluut minimum herleid.
 • Historische gegevens kunnen manueel ingebracht worden. Dit is nuttig bij de creatie van fiches die al gedeeltelijk werden afgeschreven in vorige boekjaren.

De betalingen aan uw leveranciers automatiseert u via de optie Betalingen. Op basis van de ingeboekte aankoopdocumenten maakt Venice een lijst op van betalingen die u kan uitvoeren. Maak in 3 eenvoudige stappen een betaalbestand op dat u aan Isabel of aan uw bank doorgeeft. U behoudt steeds de controle over het volledige proces:

 • Compatibel met alle professionele online banking software
 • Optionele integratie met Isabel
 • Geen dubbele input meer nodig, dus grote tijdsbesparing
 • Fouten of dubbele betalingen zijn zo goed als verleden tijd
 • Periodieke betalingen
 • Ingebouwde fraudecontroles
 • Realtime controle over de stand van uw rekening tijdens het toewijzen van de betalingen

Met de optie Consolidatie kan u zowel een consolidatie van balansen doorvoeren als een consolidatie van btw-aangiftes (btw-eenheid).

De consolidatie van balansen vereist dat in het consolidatiedossier en de te consolideren dossiers volgende zaken gelijklopen:
 • de begin- en einddatum van het boekjaar
 • de munt waarin de boekhouding gevoerd wordt
 • de Venice-versie
De consolidatie van btw-aangiftes vereist dat volgende zaken gelijklopen:
 • euro als muntcode
 • geldig Belgisch ondernemingsnummer
 • begin- en einddatum van de boekjaren (in het geval van margeregeling)
 • ingesteld op maandelijkse aangifte
Extra functionaliteiten:
 • aparte consolidatie van intra-company omzet
 • optionele consolidatie van de analytische boekingen
 • btw-eenheid
 • geen beperking op aantal te consolideren dossiers

De optie Fiduciair werd ontwikkeld in samenwerking met professionals uit de accountancy-wereld.
Deze optie bundelt een aantal functionaliteiten die een specifieke meerwaarde bieden aan elke boekhouder en accountant die met Venice Boekhouding zijn klantendossiers beheert, zoals:

 • Ereloonfiches 281.50 en 325.50 en Belcotax on web-link
 • Auteursrechtenfiches 281.45 en 325.45 en Belcotax on web-link
 • Lijst met verworpen uitgaven
 • Gegroepeerde Intervat-aangifte (btw-aangifte, ic-opgave en klantenlisting)
 • Gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen klant en boekhouder
 • Activatie van niet-geïnstalleerde opties om klantendossiers efficiënt te kunnen verwerken
 • Voor erkende IAB-accountants en BIBF-boekhouders is de optie Fiduciair gratis verkrijgbaar voor 25% van de Venice Boekhouding gebruikers (met een minimum van 1 gebruiker) en mits voorlegging van het officiële erkenningsattest van het beroepsinstituut.

Het opstellen van de jaarrekening, verkort of volledig schema, is met deze optie in een handomdraai gebeurd.
Alle bladzijden zijn voorzien: de balans, de resultatenrekening, de toelichtingen en de sociale balans.

Door de naadloze integratie met uw boekhouding kunt u op om het even welk moment een tussentijdse jaarrekening aanmaken. De ingebouwde ratio’s zijn de perfecte aanzet voor een verregaande financiële analyse.

Features
 • import van saldo’s vanuit Venice boekhouding, XBRL- of tekstbestand
 • import sociale balans vanuit tekstbestand
 • hiërarchische voorstelling zorgt voor vlotte navigate
 • mogelijkheid tot toevoegen van commentaar
 • alle NBB controles (verplichte, bijkomende, sociale balans) worden uitgevoerd ter verificatie
 • ingebouwde module om ratios’s te berekenen
 • uitgebreide rapportering (saldolijst, foutenlijst, afdruk ratio’s, lijst van uitgevoerde controles)
 • aanmaak van XBRL-bestand voor indiening bij NBB

SEPA Direct Debit, de Europese domiciliëring.

Features
 • Migratie van DOM80-formaat
 • Ondersteuning van B2C, B2B en éénmalige mandaten
 • Aanmaak van XML-uitwisselbestand
 • Optionele integratie met Isabel6

Fiscale vertegenwoordiging is een optie binnen de boekhouding die uw activiteit als fiscaal vertegenwoordiger automatiseert en u toelaat om de Belgische administratieve verplichtingen na te komen (btw-aangifte).

Bij de betalingsopvolging hebt u volgende keuzemogelijkheden:
 • Geen betalingsopvolging: Uw klant zorgt zelf voor de volledige betalingsopvolging.
 • Betalingsopvolging enkel voor de btw: Uw klant maakt facturen op zonder btw en geeft u de opdracht om facturen te maken om de btw te innen.
  U zorgt voor de betalingsopvolging van deze facturen.
 • Volledige betalingsopvolging: Uw klant geeft u de opdracht om facturen te maken voor het volledige bedrag. U zorgt voor de betalingsopvolging.

Venice Facturatie

Een volledig georganiseerde en geautomatiseerde aankoopadministratie dankzij de optie Aankoopbeheer.

Aankoopofferte ► Aankoopbestelbon ► Aankoopleveringsbon ► Aankoopfactuur

De documenten kunnen gemakkelijk overgenomen en afgepunt worden. U houdt heel eenvoudig de naleveringen in de gaten.

Enkele features:
 • Automatisch bestellingen plaatsen in functie van actuele voorraad en verkoopbestellingen
 • Artikelprijzen per leverancier bijhouden
 • Facturatievoorstellen voor snelle aanmaak van aankoopoffertes en bestellingen
 • Commerciële aankoopafspraken (op basis van staffelprijzen, artikelgroepen, …)
 • Just in Time bestellingen
 • Integratie met de verkoopadministratie
 • Automatisch doorboeken naar Venice boekhouding

Verkoopbestelbonnen en leveringsbonnen maakt u makkelijk aan via de optie Verkoopbeheer, evenals retouraanvragen en consignatiebestellingen. De opmaak gebeurt heel snel want elk document kan op een vervolgdocument worden overgenomen.

Verkoopofferte ► Verkoopbestelbon ► Verkoopleveringsbon ► Verkoopfactuur

Enkele features:
 • Hoeveelheid kan gemakkelijk worden aangepast
 • Al dan niet toestaan van deelleveringen
 • Grote hoeveelheid afdrukken: bestel- en leveringsbons, lijsten van documenten, etiketten op basis van detaillijnen, etiket per colli, …
 • Facturatievoorstellen voor snelle aanmaak van verkoopoffertes en bestellingen
 • Automatisch uitleveren van klaarstaande bestellingen
 • Automatisch factureren van afgewerkte leverbonnen
 • Automatisch doorboeken naar Venice boekhouding

Een glashelder beeld van de voorraad; dat creëert u met de optie voorraadbeheer: hoeveel voorraad is er op elk moment, en waar bevinden de goederen zich precies? U beheerst alle in- en uitgaande goederenstromen door de nauwe integratie met de aankoop- en verkoopmodules. Via overzichtelijke pickinglijsten kan de magazijnier de bestellingen vlotjes klaarzetten en uitleveren. U kan ook uw voorraad waarderen volgens 4 methodes.

Enkele features:
 • Definieer per artikel een of meerdere goederenlocaties
 • Instelbare pickingprioriteit per goederenlocatie
 • Circuitcodes zorgen voor optimale picking
 • Voorkeurslocatie voor inkomende voorraad
 • Pickinglijsten op basis van klaarstaande bestellingen
 • Rapportering per magazijn en locatie
 • Nauwe integratie met de opties Aan- en Verkoopbeheer
 • Voorraadwaarderingsmethodes: LIFO, FIFO, voortschrijdend gemiddelde en actuele marktwaarde

Dankzij de optie Samengestelde artikels kunt u de onderdelen van een artikel opgeven en met deze onderdelenlijst productiebons genereren.

Enkele features:
 • Ondersteuning voor meerdere niveaus in de onderdelenlijst
 • Ondersteuning voor samengesteld artikel, samen te stellen artikel of set
 • Bijhouden van productietermijn
 • Automatische aanmaak van werkbestand met de te produceren artikels
 • Productiebon kan in verschillende stappen afgewerkt worden

De optie Serie- en lotnummers laat u toe om per artikel een of meerdere serienummers te koppelen. Zo kan u steeds perfect weten aan wie een bepaald toestel verkocht werd, handig bv. voor garantiedoeleinden. De optie ondersteunt ook batch- (of lotnummers) waarmee u de nodige tracering doet bv. voor de voedingsindustrie. De module is sterk verweven met de opties Verkoopbeheer, Aankoopbeheer en Voorraadbeheer.

Deze gegevens worden bijgehouden per fiche:
 • aankoopprijs
 • land van oorsprong
 • status
 • productiedatum
 • houdbaarheidsdatum
 • opmerking
 • 8 vrije velden

Op een vlotte manier omgaan met enkele speciale regelingen voor btw, supplementen, accijnzen en leeggoed wordt kinderspel met de optie Speciale regelingen.

Speciale btw-tarieven

Naast de toepassing van de normale btw-tarieven worden in bepaalde bedrijfstakken goederen of diensten slechts voor een gedeelte aan btw onderworpen. Met deze optie kunt u correcte facturen opmaken in deze sectoren.

Supplementen

Supplementen zijn extra aan te rekenen factuurelementen die berekend worden op basis van hoeveelheid of gewicht. U definieert zoveel supplementen als u wilt. Als u in de artikelfiche aangeeft welke supplementen worden toegepast gebeurt de verrekening automatisch. Standaard stelt Venice de supplementen voor BEBAT, Recupel en FOST+ ter beschikking met de overeenkomstige aangiftes.

Leeggoed

Deze mogelijkheid kunt u gebruiken voor de waarborg die u extra aanrekent voor verpakking bij verkoop van o.a. dranken. Deze waarborg betaalt u terug, wanneer de klant de verpakking inlevert. Per artikel houdt u gemakkelijk het leeggoedbedrag bij.

Accijnzen

Accijnzen zijn bijkomende belasting die de overheid heft op bepaalde goederen (brandstof, alcohol, tabak, e.d.). Met deze optie houdt u per artikel het accijnsbedrag bij.

BE Select your country