Passiva: het financiële stukje dat de balans compleet maakt

Ze staan aan de rechterkant van je balans en spelen een cruciale rol in je boekhouding, maar wat is de betekenis van passiva precies? En welke vormen van passiva bestaan er? We vertellen je er alles over en geven verschillende voorbeelden.

Wat is betekenis van passiva?

Als je je af en toe bezighoudt met je boekhouding, ben je de term ‘passiva’ sowieso al eens tegengekomen. Maar wat is de betekenis van passiva eigenlijk? Wel, passiva omvatten alle schulden en verplichtingen die je als bedrijf hebt. Het zijn zaken waarvoor je moet betalen of waaraan je geld bent verschuldigd. Denk bijvoorbeeld aan leningen of openstaande rekeningen. Het is belangrijk om de passiva goed in de gaten te houden, zodat je als bedrijf niet in financiële problemen komt. Zorg er daarom altijd voor dat je rekeningen op tijd betaalt en leningen aflost. Passiva kunnen zowel op korte termijn als op lange termijn zijn, afhankelijk van de looptijd van de schuld.

Voorbeelden van passiva

Nu je de betekenis van passiva kent, halen we er enkele voorbeelden bij.

Langlopende leningen

Dit zijn leningen die een looptijd hebben van meer dan een jaar. Je bent als ondernemer verplicht om periodiek rente te betalen en het geleende geld terug te betalen binnen de afgesproken termijn.

Kortlopende leningen

Dit zijn leningen die een looptijd van minder dan een jaar hebben. Als ondernemer moet je deze leningen binnen een korte periode terugbetalen.

Leverancierskrediet

Dit zijn openstaande rekeningen bij leveranciers of crediteuren voor goederen of diensten die je hebt afgenomen, maar nog niet hebt betaald.

Salarisverplichtingen

Hier vallen de salarissen van je medewerkers onder. Het omvat ook eventuele nog uit te betalen vakantiedagen en bonussen.

Belastingverplichtingen

Dit zijn verschuldigde belastingen, zoals vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) of loonbelasting die nog niet zijn betaald aan de belastingdienst.

Passiva op de balans

De balans is een belangrijk onderdeel van je boekhouding. Het is opgesplitst in twee delen: de passiva (bijvoorbeeld eigen vermogen, langlopende schulden en kortlopende schulden) staan op een balans aan de rechterkant, de activa (alle bezittingen die je als ondernemer hebt) staan aan de linkerkant.

Door de passiva op een balans te vermelden, krijg je een duidelijk beeld van de financiële verplichtingen van je bedrijf. Het is belangrijk om een gezonde balans tussen activa en passiva te hebben. Dat toont namelijk of je als bedrijf in staat bent om je financiële verplichtingen na te komen.

Wat zijn overlopende passiva?

Overlopende passiva zijn alle verplichtingen die zijn ontstaan in het ene boekjaar, maar pas in het volgende boekjaar worden betaald of afgehandeld. Enkele voorbeelden van overlopende passiva zijn:

Vooruitbetalingen

Dit zijn ontvangen betalingen voor goederen of diensten die nog niet geleverd zijn. Het bedrag wordt als een verplichting op de balans vermeld totdat de goederen of diensten zijn geleverd.

Nog te betalen kosten

Dit zijn kosten die zijn gemaakt in het huidige boekjaar, maar in het volgende boekjaar worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan huurkosten of salarissen die aan het einde van het jaar nog niet zijn betaald.

Overlopende rente

Dit is rente die is opgebouwd over een bepaalde periode, maar nog niet is betaald. Ook dit bedrag wordt als een verplichting vermeld op de balans totdat het bedrag is betaald.

Voorzieningen

Dit zijn verplichtingen voor verwachte kosten of verliezen die zijn ontstaan in het huidige boekjaar, maar waarvan de exacte omvang nog niet gekend is. Voorbeelden hiervan zijn een voorziening voor garanties of juridische geschillen.

Wat zijn vlottende passiva?

Naast overlopende passiva bestaat er ook zoiets als vlottende passiva. Vlottende passiva zijn kortlopende verplichtingen die naar verwachting binnen een jaar of minder moeten worden betaald. Voorbeelden hiervan zijn crediteuren, kortlopende leningen, belastingverplichtingen en openstaande rekeningen. Vlottende passiva spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van de liquiditeit en de kortetermijnverplichtingen van je bedrijf.

Passiva eigen vermogen

Passiva eigen vermogen vertegenwoordigen de schulden die je hebt ten opzichte van de eigenaren of aandeelhouders van je bedrijf. Onder passiva eigen vermogen vallen onder andere het uitstaande aandelenkapitaal, de winstreserves en eventuele kapitaalbijdragen van de eigenaren.

Het totaal aan passiva

Tel je de passiva eigen vermogen, vlottende passiva en dergelijke bij elkaar op, dan krijg je het ‘totaal passiva’. Het totaal passiva omvat alle verplichtingen en schulden van je bedrijf en geeft een overzicht van het geld dat je als ondernemer bent verschuldigd aan externe partijen.

FAQ

Passiva omvatten alle schulden en verplichtingen die je als bedrijf hebt. Dit zijn dingen waar je voor moet betalen of waar je geld aan verschuldigd bent.

Er zijn verschillende soorten passiva, waaronder: 

  • Langlopende leningen: dit zijn leningen die een looptijd hebben van meer dan een jaar. Je bent dan verplicht om periodiek rente te betalen en geleende geld terug te betalen binnen de een bepaald termijn. 
  • Kortlopende leningen: dit zijn leningen die een looptijd hebben van minder dan een jaar. 
  • Leverancierskrediet: hier vallen alle openstaande rekeningen onder die je hebt bij leveranciers of crediteuren. 
  • Salarisverplichtingen: hier vallen de salarissen van je medewerkers onder. Ook vallen hier de nog uit te betalen vakantiedagen en bonussen onder. 
  • Belastingverplichtingen: hier vallen de verschuldigde belastingen, zoals vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting onder.

Passiva vormen een essentieel onderdeel van je bedrijf, omdat ze de financiële verplichtingen weerspiegelen. Ze tonen aan hoeveel geld je bent verschuldigd aan crediteuren, leveranciers en andere schuldeisers. Een goed beheer van de passiva is essentieel om liquiditeitsproblemen en financiële risico’s te voorkomen.

Als je naar de balans kijkt, staan de passiva aan de rechterkant en worden ze opgedeeld in kortlopende en langlopende passiva. Kortlopende passiva worden als eerst genoemd en vertegenwoordigen de schulden die binnen een jaar afbetaald moeten worden. Daarna volgen de langlopende passiva waar de schulden onder vallen die langer dan een jaar lopen.

BE Select your country