ESG reporting binnen Europa: Environmental, Social and Governance

Hoe werkt ESG reporting precies? Wat is de betekenis van ESG? En welke ESG richtlijnen zijn er? Op deze pagina geven we antwoord op alle vragen rondom ESG.

Betekenis van ESG

De betekenis van ESG is een afkorting die staat voor Environmental, Social, and Governance (Milieu, Sociaal en Bestuur) Reporting. Het is een set criteria waarmee beleggers en stakeholders de duurzaamheidsprestaties van bedrijven en organisaties kunnen beoordelen. ESG is een belangrijk instrument geworden in de financiële wereld om niet-financiële factoren te integreren in het beleggingsproces en het bestuur van bedrijven. Het begrijpen van de betekenis van ESG is cruciaal voor accountants, aangezien zij een sleutelrol spelen in het verzamelen, analyseren en rapporteren van ESG-gegevens voor hun cliënten.

ESG framework

Nu we de betekenis van ESG helder hebben, kunnen we inzoomen op het ESG framework. Het ESG framework dient als leidraad voor bedrijven om duurzaamheid en verantwoord ondernemen te bevorderen. Het ESG framework omvat drie pijlers:

  1. Environmental (Milieu): Deze pijler richt zich op de impact van een organisatie op het milieu. Het omvat zaken als CO2-uitstoot, energie- en waterverbruik, afvalbeheer, en biodiversiteit. Bedrijven worden beoordeeld op hun inzet voor klimaatbescherming, het verminderen van hun ecologische voetafdruk en het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken.
  2. Social (Sociaal): De sociale pijler richt zich op hoe een organisatie omgaat met sociale aspecten zoals arbeidsomstandigheden, mensenrechten, diversiteit en inclusie, werknemersbetrokkenheid en betrokkenheid bij de lokale gemeenschappen. Bedrijven die goed scoren op de sociale pijler, laten zien dat ze oog hebben voor menselijke waarden en sociale rechtvaardigheid.
  3. Governance (Bestuur): De belangrijkste kwesties die worden gerapporteerd onder de pijler Bestuur zijn de rechten van aandeelhouders, diversiteit in de raad van bestuur, de beloning van leidinggevenden en hoe deze beloning in lijn is met de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf. Het omvat in het ESG framework ook zaken betreffende het gedrag van de onderneming, zoals anti-concurrentiepraktijken en corruptie.

ESG rapportage verplichtingen

ESG rapportage omvat het publiceren van gegevens over de prestaties van een organisatie op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Deze rapporten bieden inzicht in de duurzaamheidsinspanningen van een bedrijf en stellen beleggers en belanghebbenden in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen. Hoewel ESG rapportage momenteel vaak vrijwillig is, zijn er ontwikkelingen in Europa om ESG rapportage verplicht te stellen voor bepaalde bedrijven.

ESG reporting omvat het verzamelen, analyseren en rapporteren van niet-financiële gegevens met betrekking tot Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur) aspecten van een bedrijf of organisatie. Het houdt zich bezig met het meten van duurzaamheidsprestaties, inclusief milieuprestaties, betrokkenheid bij de samenleving, ethisch gedrag, diversiteit en transparantie in bestuurspraktijken. ESG reporting stelt bedrijven in staat om hun impact op mens en milieu te beoordelen, belanghebbenden te informeren en te voldoen aan regelgeving en richtlijnen met betrekking tot duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Het bevordert transparantie, duurzaamheidsdoelen en verantwoordelijke investeringen.

ESG regelgeving en richtlijnen vanuit de EU

De Europese Unie speelt een leidende rol in het bevorderen van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Om dit te bewerkstelligen, heeft de EU verschillende regelgevingen en richtlijnen opgesteld die van invloed zijn op ESG binnen Europa:

  1. EU Taxonomy Regulation: Deze verordening heeft tot doel een gemeenschappelijke classificatie te creëren voor welke economische activiteiten als duurzaam kunnen worden beschouwd. Het helpt beleggers te bepalen welke activiteiten bijdragen aan milieudoelstellingen, zoals het verminderen van broeikasgasemissies.
  2. EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): Deze regelgeving vereist dat financiële instellingen, zoals banken, fondsbeheerders en verzekeringsmaatschappijen, ESG-informatie openbaar maken over hun producten en diensten. Dit biedt beleggers duidelijkheid over hoe duurzaam een financieel product is.
  3. EU Non-Financial Reporting Directive (NFRD): Deze richtlijn vereist dat grote ondernemingen rapporteren over niet-financiële aspecten, waaronder milieukwesties, sociale en personeelsgerelateerde zaken, mensenrechten, en corruptiebestrijding.
  4. EU Shareholder Rights Directive II (SRD II): Deze richtlijn heeft betrekking op het betrokken houden van aandeelhouders bij de besluitvorming van bedrijven en bevordert transparantie in de dialoog tussen aandeelhouders en het management over ESG-kwesties.

Inwerkingtreding van de regels en ESG richtlijnen

De genoemde EU-regels en ESG richtlijnen zijn geleidelijk ingevoerd vanaf verschillende data. Sommige zijn al van kracht, terwijl andere nog in de ontwikkelingsfase kunnen zijn. Het is belangrijk voor bedrijven om op de hoogte te blijven van de specifieke data van inwerkingtreding en de vereisten die gelden voor hun sector en omvang.

Vanaf 2024 moeten bedrijven in de EU rapporteren over hun duurzaamheid. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage.

In conclusie heeft ESG een enorme invloed gehad op hoe bedrijven hun duurzaamheidsprestaties beheren en rapporteren. Met het opkomende ESG framework, de toenemende rapportageverplichtingen en de specifieke ESG regelgeving en ESG richtlijnen vanuit de EU, worden bedrijven gestimuleerd om zich te richten op duurzaamheid, transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze ontwikkelingen zullen ongetwijfeld een blijvende impact hebben op de bedrijfsvoering in Europa.

Doelstellingen en ESG criteria

De doelstellingen van ESG regels met betrekking tot de publicatie van duurzaamheid door bedrijven zijn breed en hebben als hoofddoel het bevorderen van duurzaamheid en verantwoord ondernemen binnen het bedrijfsleven. Deze regels streven ernaar om transparantie, verantwoordelijkheid en bewustwording te vergroten, zowel bij bedrijven zelf als bij hun stakeholders, zoals beleggers, klanten, werknemers en de samenleving als geheel. Hieronder worden enkele belangrijke doelstellingen van ESG regels rondom publicatie van duurzaamheid door bedrijven toegelicht:

Transparantie en informatieverschaffing

ESG regels dwingen bedrijven om transparanter te zijn over hun duurzaamheidsprestaties. Door relevante ESG gegevens openbaar te maken, krijgen stakeholders een duidelijk beeld van de impact van een bedrijf op het milieu, de maatschappij en het bestuur. Dit stelt beleggers en klanten in staat weloverwogen beslissingen te nemen die rekening houden met duurzaamheidsaspecten.

Inzicht in duurzaamheidsprestaties

ESG regels bevorderen het meten en rapporteren van duurzaamheidsprestaties op gestandaardiseerde wijze. Dit helpt bedrijven om hun eigen prestaties te beoordelen, doelen te stellen en hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid te verbeteren. Het creëren van meetbare doelen en benchmarks stimuleert bedrijven om te streven naar duurzamere praktijken.

Risicobeheer en Kansenidentificatie:

Door middel van ESG rapportage worden niet-financiële risico's en kansen blootgelegd die van invloed kunnen zijn op het bedrijf op de lange termijn. Milieuproblemen, sociale kwesties en bestuursproblemen kunnen aanzienlijke impact hebben op bedrijfsactiviteiten en financiële resultaten. Het identificeren van deze aspecten stelt bedrijven in staat om proactief risico's te beheren en kansen te benutten.

ESG criteria voor verantwoordelijke Investeringen:

ESG regels spelen een cruciale rol in het bevorderen van verantwoord beleggen. Beleggers hebben steeds meer belangstelling voor duurzame investeringen en willen investeren in bedrijven die rekening houden met ESG criteria. Door ESG gegevens te publiceren, kunnen bedrijven beleggers aantrekken die op zoek zijn naar duurzame en verantwoorde investeringen.

Stakeholderbetrokkenheid:

ESG rapportage vereist betrokkenheid van verschillende belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten en lokale gemeenschappen. Het stimuleert een dialoog tussen bedrijven en hun stakeholders over duurzaamheidskwesties. Dit vergroot de betrokkenheid van belanghebbenden bij de besluitvorming en draagt bij aan de acceptatie van duurzame bedrijfspraktijken./p>

Verbetering van Bestuurspraktijken:

De governance-pijler van ESG richt zich op het bestuur van een organisatie. ESG regels bevorderen sterke bestuurspraktijken, transparantie en verantwoordingsplicht. Dit helpt om het vertrouwen van stakeholders in het management en de leiding van het bedrijf te vergroten.

Bedrijfssoftware voor ESG reporting

Bedrijfssoftware speelt een essentiële rol bij het voldoen aan ESG reporting verplichtingen vanuit de EU. Hiermee kunnen bedrijven nauwkeurig en gestandaardiseerd niet-financiële gegevens verzamelen, analyseren en rapporteren over milieu, sociale en bestuurlijke aspecten. De software automatiseert gegevensverzameling, vereenvoudigt rapportageprocessen om ESG-prestaties te rapporteren. Door het stroomlijnen van het rapportageproces helpt bedrijfssoftware organisaties om tijd en middelen te besparen en tegelijkertijd te voldoen aan de complexe EU-richtlijnen. Het vergemakkelijkt ook het identificeren van risico's en kansen, wat bedrijven in staat stelt proactieve maatregelen te nemen om duurzaamheid te verbeteren en te reageren op de verwachtingen van beleggers en belanghebbenden. Exact Online is een geïntegreerd bedrijfssoftwareplatform voor KMO en accountants dat specifieke functionaliteiten biedt om bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan de Belgische GAAP accounting-regelgeving.

Over deze informatie:

Deze publicatie biedt een beknopt overzicht van ESG regelgeving. Het is niet allesomvattend, en richt het zich op de meest algemene kenmerken. Lezers worden gewaarschuwd dat de informatie mogelijk niet volledig is en dat professioneel advies wordt aanbevolen voordat er gehandeld wordt op basis van deze publicatie. Exact aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van acties gebaseerd op deze informatie.

Met ongeveer weet je niets, met Exact weet je alles

Wil je weten hoe je meer inzicht krijgt in jouw kantoor?

BE Select your country