MKB monitor

Zo komt de betrouwbaarheid van de mkb monitor tot stand

De Exact mkb monitor geeft een actueel en betrouwbaar financieel beeld van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb). Lees hoe data scientists van Exact de data hebben gebenchmarkt.

Gestaafd aan CBS-data

Om zeker te zijn dat je een compleet beeld hebt van de Nederlandse economie, zou je eigenlijk inzicht moeten hebben in de belastingaangiftes van alle Nederlandse bedrijven.

Er is één organisatie die dat heeft, en dat is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elk jaar in april maakt het CBS de economische cijfers bekend van het jaar ervoor. Door het jaar heen publiceert het statistiekbureau ook cijfers gepubliceerd, gebaseerd op steekproeven via panelinterviews.

Duidelijk verband

Om erachter te komen hoe representatief de data uit de mkb monitor zijn, hebben we onze gegeven over omzetcijfers van bouwbedrijven van de afgelopen jaren vergeleken met die uit StatLine – de openbare databank van het CBS. De uitkomst: er is een correlatie van 0,88 tussen de cijfers van het CBS en die van Exact. Dat duidt op een heel duidelijk verband.

Sterke correlatie

De kerngetallen uit de Exact mkb monitor zijn ook vergeleken met de cijfers van het CBS over de ontwikkeling van het bruto nationaal product van de afgelopen jaren. De correlatie met deze cijfers is met correlatiecoëfficiënt van 0,96 zelf nog sterker.

Vergelijkbaar met groeicijfers SRA

De cijfers uit de mkb monitor zijn ook vergeleken met die uit de Branche in Zicht (BiZ)-rapporten van Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA), de vereniging van accountants- en advieskantoren. Elk jaar publiceert de SRA cijfers op basis van jaarrekeningen die zijn opgemaakt door aangesloten accountantskantoren.

SRA laat onder meer de groeicijfers van Nederlandse bedrijven zien. Bedrijven worden ingedeeld in verschillende categorieën; van groeipercentages van -50% tot +50%. De grootste groep bedrijven valt in de midden categorie van 0 tot 4% groei (in 2018 was dat net iets meer dan 20% van de bedrijven). Ook hier is een vergelijking gemaakt met de cijfers uit de mkb monitor. En de verdeling laat heel duidelijk hetzelfde patroon zien als de gegevens uit de het BiZ-rapport.

Representatief

Op basis van het uitvoerig benchmarken van onze data met die van andere gerenommeerde instanties, durven we met veel vertrouwen te stellen dat de data in de Exact mkb monitor representatief zijn voor de ontwikkelingen in de Nederlandse economie. De betrouwbaarheid van de data, gecombineerd met de actualiteit van de gegevens, maakt dat de Exact mkb monitor een gedegen en vooral zeer actueel beeld geeft van de BV Nederland dat er te vinden is.

Benieuwd hoe de Nederlandse economie er voor staat?

NL Select your country