Belangrijke aspecten en principes van externe verslaggeving

Ben je ooit in de war geraakt door alle termen rondom financiële verslaggeving? Geen zorgen, wij helpen je graag! Deze keer met het beter begrijpen van het begrip ‘externe verslaggeving’. We nemen je mee in wat externe verslaggeving is, de verschillende verslaggevingsprincipes, de wet toezicht financiële verslaggeving en het verslaggevingsstelsel.

Wat is externe verslaggeving?

De verslaggeving van een bedrijf is bedoeld om informatie te delen waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen twee soorten: de interne en externe verslaggeving. Interne verslaggeving is gericht op de directie van een bedrijf en is vooral bedoeld om vooruit te kijken en kan ter ondersteuning worden ingezet bij het maken van beslissingen rondom het beleid. Externe verslaggeving richt zich op het beschikbaar stellen van financiële informatie van het bedrijf aan externe stakeholders, zoals crediteuren, investeerders en toezichthouders, en is bedoeld om terug te kijken en verantwoording af te leggen over gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

De Verslaggevingsprincipes

Het opstellen van de externe verslaggeving, met name de jaarrekening en het bestuursverslag, gebeurt niet zomaar maar wordt gedaan aan de hand van verschillende richtlijnen. De basisregels en richtlijnen voor het opstellen van financiële verslagen worden samen ook wel de verslaggevingsprincipes genoemd. Deze verslaggevingsprincipes geven aan welke informatie moet worden opgenomen, welke waarderingsmethoden er moeten worden gebruikt en hoe de financiële informatie moet worden gepresenteerd. Door externe verslaggeving aan de hand van deze basisregels en richtlijnen op te stellen, wordt ervoor gezorgd dat alle financiële verslagen consistent en vergelijkbaar zijn binnen verschillende bedrijven en sectoren. Op deze manier kunnen externe belanghebbenden de financiële prestaties van verschillende bedrijven eenvoudig begrijpen en beoordelen.

De ‘Wet toezicht financiële verslaggeving’

In Nederland is sinds september 2006 de ‘Wet toezicht financiële verslaggeving’ (WTFV) van toepassing. Binnen deze wet zijn de regels en voorschriften voor externe verslaggeving bepaald en heeft als doel om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de financiële verslaggeving te waarborgen. Op basis van de ‘Wet toezicht financiële verslaggeving’ controleert de ‘Autoriteit Financiële Markten’ (AFM) de halfjaarlijkse of jaarlijkse financiële verslaggeving en kijkt zij of deze voldoen aan de vanuit de wet opgestelde basisregels en richtlijnen.

Het verslaggevingsstelsel

Een goed verslaggevingsstelsel kan een bedrijf enorm helpen bij het opstellen van de financiële verslagen. In dit verslaggevingsstelsel kan je namelijk alle methoden, systemen en procedures vastleggen die je als bedrijf gebruikt om de financiële informatie vast te leggen, verwerken en rapporteren. Door ervoor te zorgen dat alle verslaggevingsprincipes en regels vanuit wetgeving, zoals de ‘Wet toezicht financiële verslaggeving’, in dit verslaggevingsstelsel zijn opgenomen, zorg je ervoor dat de financiële verslagen betrouwbaar en nauwkeurig zijn. De structuur en processen rondom het vastleggen van de financiële informatie binnen een stelsel financiële verslaggeving geven daarnaast informatie over onder andere de boekhoudsystemen, interne controles, rapportage procedures en verantwoordelijkheden van medewerkers.

Verslaggevingsstandaarden

In een verslaggevingsstelsel kunnen gedetailleerde voorschriften opgenomen worden die aangeven hoe financiële verslagen moeten worden opgesteld en gepresenteerd, ook wel ‘verslaggevingsstandaarden’ genoemd. Deze verslaggevingsstandaarden zorgen ervoor dat alle verslaggeving op een uniforme manier gebeurt waardoor deze informatie wereldwijd begrepen en vergeleken kan worden. Een voorbeeld van een verslaggevingsstandaard is de Dutch Generally Accepted Accounting Principles (Dutch GAAP) , waarin staat beschreven wat de invloed is van de Nederlandse wet- en regelgeving en voorschriften op nationale verslaggeving.

NL Select your country