Salaris

Dit wijzigt er in 2022 voor de salarisadministratie

Prinsjesdag: Dit gaat er in 2022 veranderen binnen de salarisadministratie

Het is weer zover! In aanwezigheid van vijfenzeventig Eerste Kamerleden en honderdvijftig Tweede Kamerleden is de begroting met ons gedeeld en ligt Prinsjesdag 2021 vanuit de Haagse Grote Kerk weer achter ons. In dit blog deel ik de meest interessante wijzigingen ten behoeve van je salarisadministratie voor 2022 naar aanleiding van Prinsjesdag en waar je rekening mee moet houden.

Stilte voor de storm?

In tegenstelling tot mijn verwachtingen is het afgelopen jaar toch nog een jaar vol onzekerheden gebleven voor wat betreft de uitdagingen rondom het coronavirus en de variant daarop. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een demissionair kabinet. Omdat dit kabinet zich moet beperken tot spoedeisende zaken en onderwerpen die politiek niet controversieel zijn, zijn er voor 2022 geen onderwerpen benoemd die tot grote opschudding in salarisland hebben geleid. Stilte voor de storm (jaarovergang 2023 i.v.m. wijzigingen IKV) zullen we maar zeggen! Toch licht ik graag een aantal onderwerpen toe die betrekking hebben op de jaarovergang van 2021-2022.

Werkkostenregeling en het coronavirus

De werkkostenregeling is aan wijzigingen onderhevig geweest door het coronavirus en de hierdoor veranderende werkomstandigheden.

Vrije ruimte

In 2020 heeft het toenmalige kabinet, na de uitbraak van het coronavirus, een verruiming (van 1.7% naar 3% tot € 400.000) van de vrije ruimte ingevoerd. Dit besluit was bedoeld om werkgevers wat meer ruimte te geven zodat zij, op een onbelaste wijze, gehoor konden geven aan de behoeften van de medewerkers in de nieuw ontstane thuiswerksituaties. Deze verruiming is in 2021 doorgezet en zal ook in 2022 nog van toepassing blijven.

Reiskostenvergoeding

Veel werkgevers betaalden aan hun medewerkers, voor de komst van het coronavirus, een vaste onbelaste vergoeding voor de reiskosten van hun werknemers. Onbelaste reiskosten zijn, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, onderdeel van de werkkostenregeling waar deze kosten door de Belastingdienst als gerichte vrijstelling worden gezien. Door de komst van het coronavirus is hierover, fiscaal technisch, onduidelijkheid ontstaan doordat een groot deel van de medewerkers (inmiddels), in overleg met de werkgever, thuiswerkt en deze reiskosten niet of gedeeltelijke niet meer maken.

Om de werkgevers tegemoet te komen, die vanuit een streven naar goed werkgeverschap deze vergoeding in stand wilden houden, heeft de Belastingdienst in de regulering van de werkkostenregeling aanvullende voorwaarden opgenomen. De Belastingdienst stelt dat deze werkgevers tot 31 december 2021 de vaste reiskosten nog steeds als onbelaste vergoeding mogen uitbetalen mits aan de voorwaarde wordt voldaan dat deze vaste reiskostenvergoeding ook al voor 13 maart 2020 werden uitbetaald en dat de coronamaatregelen nog van kracht zijn. De reiskosten kunnen dan nog steeds als gerichte vrijstelling worden aangemerkt. Dit houdt in dat de werkgevers in deze gevallen de vrije ruimte van de werkkostenregeling niet hoeven aan te spreken. Voor medewerkers die na 13 maart 2020 voor het eerst een reiskostenvergoeding ontvingen, vallen niet onder deze aanvullende voorwaarden en dienen aan bestaande regelgeving te worden onderworpen.  

Thuiswerkvergoeding

Waar voorheen in de administratieve sectoren het thuiswerken met enige scepticisme werd bekeken, heeft het coronavirus het thuiswerken met een enorme push de toekomst in geduwd. Ik vermoed dat over dit onderwerp het laatste woord nog niet gezegd is in gesprekken tussen werkgevers, werknemers en sollicitanten, alsmede fiscaaltechnisch door de overheid. Momenteel kunnen werkgevers voor kosten die zij thuis maken zoals koffie, thee, gas, water, licht en kleine consumpties, aan hun medewerkers een vergoeding uitbetalen. Voor het betalen van een onbelaste vergoeding, gerelateerd aan thuiswerken, dient de werkgever momenteel de vrije ruimte aan te spreken. In aanvulling hierop is de overheid voornemen om vanaf 2022 ook de thuiswerkvergoeding als een gerichte vrijstelling aan te merken. Lees meer over de huidige wetgeving omtrent het geven van vergoedingen en verstrekkingen van de Belastingdienst.  Daarnaast vind je op de website van de Belastingdienst vragen en antwoorden over loonheffingen en de coronacrisis.

WBSO

Er is met ingang van 1 september 2021 een vereenvoudiging doorgevoerd aangaande de aanvraagsystematiek voor de WBSO (afdrachtsvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk). Aanvragen kunnen alleen nog via het nieuwe aanvraagportaal worden ingediend. Het huidige aanvraagportaal (eLoket) is gesloten. Tevens zal er worden gekeken naar het verduidelijken van de wetgeving over de op te voeren kosten en uitgaven. Lees de officiële documentatie van de Belastingdienst alsmede de officiële documentatie over de aangekondigde vereenvoudiging van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aandelenoptierechten als loon

Vanaf 2022 wil de overheid het fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken t.b.v. het stimuleren van innovatie. De nieuwe maatregel leidt er naar verwachting toe dat het inzetten van aandelenoptierechten om personeel aan te trekken en te behouden veelvuldiger plaatsvindt en de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van onder meer de omringende landen wordt bevorderd. Je leest er meer over op de website van de internetconsultatie.

Wijzigingen premiedifferentiatie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

In de huidige situatie betaal je voor elke medewerker, afhankelijk van zijn/haar/hun situatie, een percentage van 7.03%. Dit percentage geldt momenteel voor alle bedrijven ongeacht of het een klein, middelgroot of grote onderneming betreft.

Vanaf 2022 wordt er in de toepassing van dit percentage aanvullend onderscheid gemaakt in twee categorieën bedrijven: kleine en (middel-)grote bedrijven. Per categorie wordt er een hoog en laag percentage vastgesteld. Valt je bedrijf onder de categorie “(middel-)grote” bedrijven dan pas je bij de medewerkers het percentage (hoog in dit geval) toe dat van toepassing is in de categorie waaronder je bedrijf valt.

Aanvullende wijzigingen voor 2022

In aanvulling op de wijzigingen die uit de begroting komen, informeren we je graag op voorhand over andere salarisadministratie gerelateerde wijzigingen.

PME is overgegaan naar Pensioenuitvoerder TKP (UPA)

Met ingang van 1 januari 2022 laat het Pensioenfonds van de Metalektro de pensioenen uitvoeren door TKP (UPA). Je leest hier meer over in de officiële documentatie van PME Pensioenfonds. Wij zullen hiervoor de nodige wijzigingen doorvoeren in onze software en je hierover nader informeren.

Bedrijfspensioenfonds StiPP wijziging grondslag

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt de grondslag waarover de pensioenpremie wordt berekend. Je leest hier meer over in de officiële documentatie van StiPP Pensioenfonds. Ook hiervoor worden de nodige wijzigingen doorgevoerd in onze software en informeren je hier nader over.

De jaarovergang naar 2023 zal meer ingrijpende wijzigingen bevatten op  het gebied van inkomstenverhoudingen. Je leest er alles over in het Besluit inkomstenverhoudingen van de Rijksoverheid.

Author image
Sylvia van Ommering

Sylvia is Senior Payroll Specialist bij Exact. In deze rol is ze verantwoordelijk voor de juistheid van de toepassing van Wet- en regelgeving en andere vakinhoudelijke zaken van de Payroll software.

NL Select your country