Passiva: het financiële stukje dat de balans compleet maakt

In de wereld van boekhouden spelen passiva een cruciale rol. Ze staan immers aan de rechterkant van de balans. Maar wat zijn passiva? Welke vormen zijn er? En laat ze terugkomen op de balans? Je leest het hier.

Wat zijn passiva?

Passiva omvatten alle schulden en verplichtingen die je als bedrijf hebt. Dit zijn dingen waar je voor moet betalen of waar je geld aan verschuldigd bent. Denk bijvoorbeeld aan leningen die je hebt aangevraagd of openstaande rekeningen die nog betaald moeten worden. Het is belangrijk om de passiva goed in de gaten te houden, zodat je als bedrijf niet financieel in de problemen komt. Zorg er daarom altijd voor dat je de rekeningen op tijd betaalt en de leningen aflost. Passiva kunnen zowel op korte termijn als op lange termijn zijn, afhankelijk van de looptijd van de schuld. 

Voorbeelden van passiva

Voorbeelden van passiva zijn onder andere:

Langlopende leningen

Dit zijn leningen die een looptijd hebben van meer dan een jaar. Je bent als ondernemer verplicht om periodiek rente te betalen en het geleende geld terug te betalen binnen de afgesproken termijn.

Kortlopende leningen

Dit zijn leningen die een looptijd van minder dan een jaar hebben. Als ondernemer moet je deze leningen binnen een korte periode terugbetalen.

Leverancierskrediet

Dit zijn openstaande rekeningen bij leveranciers of crediteuren voor goederen of diensten die je hebt afgenomen, maar nog niet zijn betaald.

Salarisverplichtingen

Hier vallen de salarissen van je medewerkers onder. Het omvat ook eventuele nog uit te betalen vakantiedagen en bonussen.

Belastingverplichtingen

Dit zijn verschuldigde belastingen, zoals vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) of loonbelasting die nog niet zijn betaald aan de Belastingdienst.

Passiva op de balans

We noemden het net al; passiva staan aan de rechterkant van de balans. Aan de linkerkant staan de activa (alle bezittingen die je als ondernemer hebt). Passiva kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën, zoals eigen vermogen, langlopende schulden en kortlopende schulden.

Kortlopende schulden zijn schulden die binnen een jaar moeten worden terugbetaald, terwijl langlopende schulden pas na een jaar of langer worden afgelost. Door de passiva op de balans te vermelden, krijg je een duidelijk beeld van de financiële verplichtingen van je bedrijf. Het is belangrijk om een gezonde balans tussen activa en passiva te hebben. Dit laat namelijk zien of je als bedrijf in staat bent om aan je financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Wat zijn overlopende passiva?

Onder overlopende passiva verstaan we alle verplichtingen die zijn ontstaan in een boekjaar, maar pas in het volgende boekjaar worden betaald of afgehandeld. Enkele voorbeelden van overlopende passiva zijn:

Vooruitontvangsten bedragen

Dit zijn ontvangen betalingen voor goederen of diensten die nog geleverd zijn. Het bedrag wordt als een verplichting op de balans vermeld totdat de goederen of diensten zijn geleverd.

Nog te betalen kosten

Dit zijn kosten die zijn gemaakt in het huidige boekjaar, maar in het volgende boekjaar worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan huurkosten of salarissen die aan het einde van het jaar nog niet zijn betaald.

Overlopende rente

Dit is rente die is opgebouwd over een bepaalde periode, maar nog niet is betaald. Ook dit bedrag wordt als een verplichting vermeld op de balans totdat het bedrag is betaald.

Voorzieningen

Dit zijn verplichtingen voor verwachte kosten of verliezen die zijn ontstaan in het huidige boekjaar, maar waarvan de exacte omvang nog niet bekend is. Voorbeelden hiervan zijn een voorziening voor garanties of juridische geschillen.

Wat zijn vlottende passiva?

Naast overlopende passiva hebben we ook vlottende passiva. Vlottende passiva zijn kortlopende verplichtingen die naar verwachting binnen een jaar over minder moeten worden betaald. Voorbeelden hiervan zijn crediteuren, kortlopende leningen, belastingverplichtingen en openstaande rekeningen. Vlottende passiva spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van de liquiditeit en de kortetermijnverplichtingen van je bedrijf.

Passiva eigen vermogen

Naast overlopende passiva en vlottende passiva bestaat ook de term passiva eigen vermogen. Passiva eigen vermogen vertegenwoordigen de schulden die je hebt ten opzichte van de eigenaren of aandeelhouders van je bedrijf. Hier vallen onder andere het uitstaande aandelenkapitaal, de winstreserves en eventuele kapitaalbijdragen van de eigenaren onder.

Het totaal aan passiva

Nu we alle soorten passiva op een rijtje hebben gezet, moeten ze bij elkaar opgeteld worden. Dit wordt het totaal passiva genoemd. Totaal passiva omvat alle verplichtingen en schulden van je bedrijf. Dit geeft een overzicht van het geld dat je als ondernemer verschuldigd bent aan externe partijen.

FAQ

Passiva omvatten alle schulden en verplichtingen die je als bedrijf hebt. Dit zijn dingen waar je voor moet betalen of waar je geld aan verschuldigd bent.

Er zijn verschillende soorten passiva, waaronder: 

  • Langlopende leningen: dit zijn leningen die een looptijd hebben van meer dan een jaar. Je bent dan verplicht om periodiek rente te betalen en geleende geld terug te betalen binnen de een bepaald termijn. 
  • Kortlopende leningen: dit zijn leningen die een looptijd hebben van minder dan een jaar. 
  • Leverancierskrediet: hier vallen alle openstaande rekeningen onder die je hebt bij leveranciers of crediteuren. 
  • Salarisverplichtingen: hier vallen de salarissen van je medewerkers onder. Ook vallen hier de nog uit te betalen vakantiedagen en bonussen onder. 
  • Belastingverplichtingen: hier vallen de verschuldigde belastingen, zoals vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting onder.

Passiva vormen een essentieel onderdeel van je bedrijf, omdat ze de financiële verplichtingen weerspiegelen. Ze tonen aan hoeveel geld je bent verschuldigd aan crediteuren, leveranciers en andere schuldeisers. Een goed beheer van de passiva is essentieel om liquiditeitsproblemen en financiële risico’s te voorkomen.

Als je naar de balans kijkt, staan de passiva aan de rechterkant en worden ze opgedeeld in kortlopende en langlopende passiva. Kortlopende passiva worden als eerst genoemd en vertegenwoordigen de schulden die binnen een jaar afbetaald moeten worden. Daarna volgen de langlopende passiva waar de schulden onder vallen die langer dan een jaar lopen.
NL Select your country