Dutch GAAP: wat is het en hoe voldoe je eraan?

Dutch GAAP, beter bekend als de Nederlandse GAAP, staat voor “Dutch Generally Accepted Accounting Principles”, en verwijst naar de algemene boekhoudprincipes die in Nederland worden gebruikt voor het opstellen van financiële overzichten van ondernemingen. Maar wat is Dutch Gaap precies? Welke verschillen zijn er met de IFRS en US GAAP? En wat zijn de richtlijnen? Wij vertellen het je.

Wat is Dutch GAAP?

Dutch GAAP is een set van regels en voorschriften die bedrijven volgen bij het opstellen van hun financiële overzichten. Dutch GAAP is de gelokaliseerde variant van IFRS, International Financial Reporting Standards, waarin dus de invloed van wet- en regelgeving en voorschriften in Nederland zijn verwerkt en heeft tot doel een consistent en betrouwbaar financieel verslaggevingskader te bieden voor ondernemingen in Nederland. De rapportage-templates van Exact Online Jaarrekening voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en daarmee dus ook aan de Dutch GAAP.

Het verschil tussen IFRS en Dutch GAAP

IFRS, of International Financial Reporting Standards, is een set van internationale boekhoudstandaarden die wereldwijd worden gebruikt voor financiële verslaggeving. Het belangrijkste verschil tussen IFRS en Dutch GAAP is het toepassingsgebied. IFRS is bedoeld voor ondernemingen die hun jaarrekeningen willen opstellen volgens internationale normen, terwijl Dutch GAAP specifiek gericht is op ondernemingen in Nederland. Dutch GAAP houdt rekening met de specifieke wetgeving en regelgeving in Nederland, terwijl IFRS zich richt op het bieden van wereldwijde consistentie en vergelijkbaarheid van financiële verslaggeving.

Het verschil tussen US GAAP en Dutch GAAP

US GAAP, ofwel Generally Accepted Accounting Principles, is de boekhoudstandaard die wordt gebruikt in de Verenigde Staten. Het belangrijkste verschil tussen US GAAP en Dutch GAAP ligt in de toepassing en regelgeving. US GAAP volgt de boekhoudnormen die specifiek zijn vastgesteld door de Amerikaanse regelgevende instanties, zoals de Financial Accounting Standards Board (FASB). Aan de andere kant is Dutch GAAP gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Het verschil in regelgeving resulteert in verschillende rapportagevereisten en boekhoudprincipes tussen US GAAP en Dutch GAAP.

Richtlijnen voor Dutch GAAP

Dutch GAAP is gebaseerd op zowel nationale wetgeving en internationale boekhoudnormen, met name de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen en handhaven van Dutch GAAP ligt bij verschillende nationale en internationale instanties, bijvoorbeeld:
Nederlandse wetgevers en autoriteiten: De Nederlandse overheid heeft invloed op de financiële verslaggevingsnormen die in het land worden toegepast. De wetgeving en regelgeving in Nederland, met inbegrip van de regels voor boekhouding en financiële verslaglegging, kunnen van invloed zijn op Dutch GAAP.

  • Nederlandse accountancyorganisaties: Organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben een rol in het bevorderen van professionele standaarden en ethiek in de accountancysector. Zij kunnen betrokken zijn bij het formuleren van richtlijnen en aanbevelingen die relevant zijn voor Dutch GAAP.
  • International Financial Reporting Standards (IFRS): Hoewel Dutch GAAP gebaseerd is op nationale normen, is Nederland ook gebonden aan internationale verplichtingen, met name de IFRS zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Deze internationale normen hebben invloed op de financiële verslaggevingspraktijken in Nederland.
  • Dutch Accounting Standards Board (DASB): De DASB is verantwoordelijk voor het vaststellen van de Nederlandse boekhoudstandaarden en het bevorderen van de consistentie en transparantie van financiële verslaggeving.
  • Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ): De RJ is een onafhankelijk orgaan dat verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvaardigen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijnen bieden gedetailleerde voorschriften en aanbevelingen voor de financiële verslaggeving in overeenstemming met Dutch GAAP.

Het volgen van de Dutch Gaap richtlijnen is essentieel voor bedrijven die hun jaarrekeningen willen opstellen volgens Dutch GAAP en willen voldoen aan de wet- en regelgeving in Nederland.

Afschrijving van goodwill volgens Dutch GAAP

Onder Dutch GAAP wordt goodwill beschouwd als een immaterieel actief dat voortkomt uit een bedrijfsovername. Goodwill vertegenwoordigt het verschil tussen de aankoopprijs van een onderneming en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva. Dutch GAAP schrijft voor dat goodwill systematisch moet worden afgeschreven over de verwachte economische levensduur. De afschrijving van goodwill volgens Dutch GAAP gebeurt meestal lineair, wat betekent dat het bedrag gelijkmatig wordt verdeeld over de geschatte levensduur van de goodwill.

Conclusie

Dutch GAAP speelt een cruciale rol in de financiële verslaggeving in Nederland. Het biedt een gestandaardiseerd kader en richtlijnen voor bedrijven bij het opstellen van hun jaarrekeningen. Dutch GAAP verschilt van zowel IFRS als US GAAP vanwege de specifieke toepassing en regelgeving in Nederland. Door het volgen van Dutch GAAP kunnen bedrijven voldoen aan de wettelijke vereisten en zorgen voor transparantie en vergelijkbaarheid van financiële verslaggeving in Nederland.

FAQ

Dutch GAAP, beter bekend als de Nederlandse GAAP, wat staat voor “Generally Accepted Accounting Principles”, en verwijst naar de boekhoudkundige principes en richtlijnen die in Nederland worden gebruikt voor het opstellen van jaarrekeningen. Dit is een set van regels en voorschriften die bedrijven volgen bij het opstellen van hun jaarrekening en andere financiële rapportages. Dutch GAAP is de gelokaliseerde variant van IFRS, International Financial Reporting Standards, waarin dus de invloed van wet- en regelgeving en voorschriften in Nederland zijn verwerkt en heeft tot doel een consistent en betrouwbaar financieel verslaggevingskader te bieden voor bedrijven in Nederland.

IFRS, of International Financial Reporting Standards, is een set van internationale boekhoudstandaarden die wereldwijd worden gebruikt voor financiële verslaggeving. Het belangrijkste verschil tussen IFRS en Dutch GAAP is het toepassingsgebied. IFRS is bedoeld voor bedrijven die hun jaarrekeningen willen opstellen volgens internationale normen, terwijl Dutch GAAP specifiek gericht is op bedrijven in Nederland. Dutch GAAP houdt rekening met de specifieke wetgeving en regelgeving in Nederland, terwijl IFRS zich richt op het bieden van wereldwijde consistentie en vergelijkbaarheid van financiële verslaggeving.

US GAAP, ofwel Generally Accepted Accounting Principles, is de boekhoudstandaard die wordt gebruikt in de Verenigde Staten. Het belangrijkste verschil tussen US GAAP en Dutch GAAP ligt in de toepassing en regelgeving. US GAAP volgt de boekhoudnormen die specifiek zijn vastgesteld door de Amerikaanse regelgevende instanties, zoals de Financial Accounting Standards Board (FASB). Aan de andere kant is Dutch GAAP gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Het verschil in regelgeving resulteert in verschillende rapportagevereisten en boekhoudprincipes tussen US GAAP en Dutch GAAP.

Dutch GAAP is gebaseerd op zowel nationale wetgeving en internationale boekhoudnormen, met name de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen en handhaven van Dutch GAAP ligt bij verschillende nationale en internationale instanties. Het volgen van de Dutch Gaap richtlijnen is essentieel voor bedrijven die hun jaarrekeningen willen opstellen volgens Dutch GAAP en willen voldoen aan de wet- en regelgeving in Nederland.

NL Select your country