Salaris

Transitievergoeding: waar moet je op letten?

Wanneer heeft een medewerker recht op een transitievergoeding?
Soms besluit je om het contract van een medewerker niet te verlengen of zelfs te beëindigen. Bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen of omdat je medewerker niet presteert zoals je verwachtte. Meestal heeft een werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit is een financiële vergoeding die je je medewerker betaalt als je zijn contract beëindigt. In dit artikel lees je wanneer je medewerker bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding en waar je op moet letten.

Wat is een transitievergoeding?

Ontslag is vaak een heftige gebeurtenis en kan flinke impact hebben op de werknemer, zowel mentaal als financieel. In het ontslagrecht is dan ook bepaald dat je iemand niet zomaar mag ontslaan, je moet een geldige reden hebben. Daarnaast moet je een medewerker bij ontslag een transitievergoeding betalen. Hiermee bied je hem een financiële compensatie voor het ontslag en ondersteun je je medewerker bij de overstap naar ander werk. De werknemer kan de vergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor extra scholing, loopbaanbegeleiding of als overbrugging naar een nieuwe werkgever.

De transitievergoeding wordt sinds 2015 toegepast en is de opvolger van de kantonrechtersformule. Maar in sommige situaties, zoals ontslag met wederzijds goedvinden en bij collectief ontslag, gebruiken kantonrechters de ‘oude’ abc-formule nog wel.

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

In principe heeft je medewerker recht op een transitievergoeding als jij als werkgever je medewerker ontslaat. Ook als je medewerker een tijdelijk contract heeft dat jij niet verlengt zodra het afloopt. Heb jij als werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld of was je nalatig naar je medewerker, waardoor hij zelf ontslag neemt? Dan heeft je medewerker ook recht op een vergoeding. Tenslotte krijgt een medewerker die langer dan twee jaar ziek is en die door jou ontslagen wordt ook een transitievergoeding.
Meer informatie over Exact voor Salaris

En wanneer niet?

In sommige gevallen heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld als je medewerker zelf opstapt of als jullie met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Ook als er ontslag plaatsvindt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de medewerker hoef je geen transitievergoeding te betalen. Denk aan diefstal, fraude, geweld, of alcoholmisbruik op de werkvloer. Krijgt je medewerker ontslag vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd? Dan heeft hij ook geen recht op een transitievergoeding.

Veranderingen door Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en zijn de regels voor arbeidscontracten en ontslag op sommige punten veranderd. Ook voor de transitievergoeding gelden nieuwe richtlijnen. De werknemer heeft bij ontslag namelijk vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. Dus niet, zoals voorheen, na minimaal twee jaar dienstverband. De vergoeding is wel verlaagd. Hierdoor krijgen werknemers die langer in dienst zijn een lagere vergoeding dan eerst.

Hoe bereken ik de transitievergoeding?

Je berekent de transitievergoeding met twee factoren: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De medewerker ontvangt een derde van zijn maandsalaris per heel dienstjaar. Je berekent dit zo:

Aantal volledige dienstjaren x 1/3 bruto maandsalaris

Voor het resterende gedeelte van het dienstverband, dat korter is dan een jaar, bereken je de vergoeding naar rato. Dit doe je ook als de werknemer korter dan een jaar in dienst is. Je gebruikt dan deze formule:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12)

Let op: de transitievergoeding mag maximaal 84.000 euro bruto bedragen. Is het jaarsalaris hoger dan 84.000 euro bruto? Dan ontvangt de medewerker maximaal één bruto jaarsalaris.

Inzicht met salarissoftware

Om eenvoudig de hoogte van de transitievergoeding te berekenen, is het belangrijk dat je over de complete loonadministratie van je medewerker beschikt. De salarissoftware van Exact helpt je hierbij.
Author image
Vera Lenaerts

Vera is solution marketeer bij Exact. In die rol is ze verantwoordelijk voor de propositie van de HR en Payroll software.

NL Select your country