HR

Wat moet je doen bij een langdurig zieke werknemer?

Een zieke werknemer: wat zijn mijn rechten en plichten?
Een van je medewerkers meldt zich ziek. Vervelend, maar gelukkig is een zieke werknemer meestal binnen een paar dagen weer opgeknapt. Als je medewerker langer dan zes weken ziek is, spreken we van langdurig ziekteverzuim. Langdurig ziek zijn is voor zowel werknemer als werkgever geen fijne situatie. Je werkt dan samen met je werknemer en de bedrijfsarts aan een voorspoedige re-integratie. In dit artikel lees je welke wettelijke rechten en plichten je als werkgever hebt als je werknemer ziek is.

Mijn medewerker meldt zich ziek. Wat moet ik doen?

Je meldt je zieke werknemer binnen 24 uur aan bij de arbodienst. Probeer goed contact te houden en toon interesse in je medewerker. Zo mag je hem vragen wanneer hij verwacht weer aan het werk te kunnen, maar je mag niet informeren naar de aard van zijn ziekte. Meestal vertelt een medewerker zelf wel waarom hij zich ziekmeldt, maar jij mag deze informatie niet vastleggen. Bij een zieke werknemer heb je als werkgever een loondoorbetalingsplicht: tijdens de eerste twee ziektejaren betaal je minimaal 70% van het laatst verdiende loon. In sommige gevallen heeft de medewerker recht op een ziektewetuitkering. Bijvoorbeeld als hij een tijdelijk arbeidscontract heeft dat eindigt terwijl hij ziek is of bij ziekte door zwangerschap.

Langdurig zieke werknemer

Als de ziekmelding langer duurt, start het traject volgens de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet heeft als doel om langdurig verzuim terug te dringen en zieke werknemers op een juiste manier weer gezond op het werk te krijgen. In dit traject werk je als werkgever samen met je werknemer en de bedrijfsarts aan een voorspoedige re-integratie van je medewerker. Uiterlijk in de zesde ziekteweek stelt de bedrijfsarts de probleemanalyse op. Hierin beschrijft hij de eventuele beperkingen van de zieke werknemer en in welke mate deze hem belemmeren om weer aan het werk te gaan. Op basis hiervan maak je het plan van aanpak. Hierin maak je heldere en concrete afspraken met je medewerker over zijn re-integratie. Iedere zes weken bespreken jullie de voortgang. Als je medewerker niet in staat is om terug te keren in zijn eigen functie bied je hem aangepast of vervangend werk aan.
Meld je aan voor exclusieve updates

Langdurig ziek en op vakantie?

Stel, je medewerker is al langere tijd ziek en wil graag op vakantie. Mag dat? Ja, maar hij heeft daarvoor jouw toestemming nodig. De bedrijfsarts beoordeelt vanuit een medisch oogpunt of een vakantie het herstel van je medewerker belemmert en geeft hierover advies. Het zo nu en dan opnemen van vakantie tijdens langdurig verzuim is op zich niet gek. Hiermee voorkomt je medewerker dat hij vanwege zijn langdurige afwezigheid een stuwmeer aan vakantiedagen opbouwt.

Ziek tijdens vakantie

Een andere situatie ontstaat als je medewerker zich ziekmeldt tijdens zijn vakantie. Je kunt hier het best regels voor vastleggen in jullie verzuimprotocol. Bijvoorbeeld dat je werknemer zich op vakantie onder behandeling van een arts stelt en hiervan het bewijs bewaart. Hij kan zijn vakantiedagen dan vaak terugvragen. Vakantiegeld betaal je door aan een zieke werknemer over het gedeelte van het loon waarvoor je de loondoorbetalingplicht hebt.

Ziek en auto van de zaak

Als je medewerker al een aantal weken ziek is, levert hij dan zijn auto van de zaak in? Volgens de wet heeft een zieke werknemer recht op loondoorbetaling. Hieronder vallen ook secundaire voorwaarden, zoals een leaseauto. Deze mag hij dus in principe houden gedurende zijn ziekteperiode. Maar als hij zijn auto van de zaak uitsluitend voor het werk gebruikt, valt dit niet onder de noemer loon en zou je de auto mogen innemen. Bijvoorbeeld als je de auto nodig hebt voor je bedrijfsvoering. Dit alles geldt ook voor andere bedrijfseigendommen zoals een laptop of een mobiele telefoon.

Twee jaar ziek, en dan?

Na de eerste twee ziektejaren ben je als werkgever in principe niet meer verplicht om het loon van je medewerker door te betalen. Je mag de arbeidsovereenkomst beëindigen. In overleg met de werknemer mag dit met wederzijds goedvinden of je vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV. Maar let op: als je niet hebt voldaan aan de re-integratieverplichtingen volgens de Wet verbetering Poortwachter, kan het UWV je een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat je nog maximaal een jaar het salaris van je medewerker moet doorbetalen. Ook wordt het opzegverbod dan met een jaar verlengd.

Maak het jezelf makkelijk met HR-software

Een langdurig zieke werknemer brengt veel administratieve taken met zich mee, zoals de afspraken die je maakt rondom re-integratie. Een makkelijke manier om deze administratieve zaken bij te houden, is door gebruik te maken van HR-software. Hiermee houd je alle gegevens en informatie over je medewerkers eenvoudig bij op één plek.
Author image
Vera Lenaerts

Vera is solution marketeer bij Exact. In die rol is ze verantwoordelijk voor de propositie van de HR en Payroll software.

NL Select your country