HR

De WHK-premie: wat houdt het in?

WHK-premie
Bij alle ondernemers die medewerkers in dienst hebben valt elk jaar rond de kerst, tussen alle kerstkaarten, een brief in een blauwe envelop op de mat. In de brief staat de berekende voorlopige premie voor de Werkhervattingskas (WHK) voor het komende jaar. Maar wat is dat eigenlijk, die WHK-premie? En waarom moeten ondernemers die elk jaar opnieuw zelf invullen in hun software? We leggen het uit in deze blog.

Wat is de Werkhervattingskas?

De WHK is een aanvulling op de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (de WIA). De premie die wordt betaald aan de werkhervattingskas, wordt gebruikt om de kosten te dekken voor uitkeringen voor werknemers die uitstromen bij ziekte. Dat kan zijn aan het einde van een tijdelijk dienstverband, of als ze langer dan 2 jaar arbeidsongeschiktheid zijn geweest. De WHK-premie is in het leven geroepen om te zorgen dat er na twee jaar minder werknemers instromen in een WIA-uitkering. 

De premie is gedifferentieerd, waardoor werkgevers in sectoren waar de uitval door ziekte groter is ook meer premie betalen. De Belastingdienst stuurt daarom elk jaar alle werkgevers met medewerkers in dienst een brief waarin het nieuwe premiepercentage staat voor het komende jaar.

Een gedifferentieerde premie

Werkgevers zijn verplicht om de eerste twee jaar van de ziekte van een medewerker het salaris (gedeeltelijk) door te betalen. Hierdoor worden werkgevers dus al flink gestimuleerd om zorg te dragen voor een snelle re-integratie van zieke medewerkers. Door de WHK-premie gedifferentieerd te berekenen, wil de overheid de verantwoordelijkheid voor de re-integratie nóg sterker bij de werkgever neerleggen. 

Voor grote en middelgrote bedrijven geldt daarom dat hoe hoger de uitstroom van zieke medewerkers is, hoe hoger de WHK-premie wordt. Snellere re-integratie van zieke medewerkers is hierdoor dus aantrekkelijker voor werkgevers. Voor kleinere bedrijven met een loonsom van 942.500 euro of minder voor 2024, geldt dat de hoogte van de premie afhangt van de sector waarin ze werkzaam zijn. 

Als werkgever kun je er ook voor kiezen om geheel of gedeeltelijk eigenrisicodrager te worden. Je betaalt dan zelf de extra kosten voor verzuimbeleid en arbodienstverlening bij ziekte van de werknemer. Over het deel waarover je eigenrisicodrager bent, betaal je geen WHK-premie.

Welke premie geldt voor mij?

In de brief die je ontvangt van de Belastingdienst staan twee premiecomponenten, de premie voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) premie en voor de Ziektewet (ZW). Samen vormen deze componenten de WHK-premie voor het komende jaar.

Let op: In de brief die je ontvangt wordt ook melding gemaakt van de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Deze premie staat los van de WHK.  

Controleer na ontvangst van de brief in elk geval de volgende zaken goed:

•    Klopt de categorie waarin ik ben ingedeeld (klein/middelgroot/groot)?
•    Als jouw bedrijf wordt ingedeeld onder ‘kleine werkgevers’, klopt dan de sector? Zeker als de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd, kan dit grote gevolgen hebben. De premie verschilt immers per sector, en deze verschillen kunnen aanzienlijk zijn.
•    Ook als je wordt ingedeeld als ‘(middel)grote werkgever’ is het van belang om de berekening van de boete of beloning goed te controleren.

Waarom moet ik dit elk jaar opnieuw invullen?

Ondernemingen kunnen groeien of krimpen, en hebben te maken met wisselende aantallen zieke werknemers. De omstandigheden op basis waarvan de WHK-premie wordt bepaald, kunnen dus ook per jaar verschillen. Daarom ontvang je ieder jaar een premie die specifiek is afgestemd op jouw huidige situatie, die als percentage moet worden ingevoerd in het salarissysteem.

Tips voor ondernemers

Als ondernemer is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de regels binnen de WHK. Zorg ervoor dat je de gegevens nauwkeurig invult voor de eerste loonberekening van het komende jaar, zodat de software de juiste premie aanlevert bij de Belastingdienst.

Bewaar de brief zorgvuldig bij je administratie of zorg dat jouw accountant hier een kopie van krijgt, als die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van jouw administratie.
NL Select your country