Produkcja

Jak usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw?

zarządzanie łańcuchem dostaw

Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie działania przedsiębiorstwa mające na celu zapewnienie, że surowiec ostatecznie dotrze do użytkownika końcowego jako produkt. Opiera się on na skoordynowanych ze sobą procesach logistycznych, transportowych i magazynowych w firmach.

Łańcuchy dostaw są podstawą funkcjonowania rynku sprzedaży dóbr i usług. Wpływaj na działanie przedsiębiorstw, niezależnie od branży i wielkości firmy, chociaż właściwe zarządzanie nim jest szczególnie ważne w większych organizacjach, gdzie jakiekolwiek problemy w przepływie towarów mogłyby wpłynąć negatywnie na jakość pracy przedsiębiorstwa, poziom obsługi klientów i ekonomię działalności organizacji.

Czym jest zarządzanie łańcuchem dostaw?

Czym jest więc samo zarządzanie łańcuchem dostaw? Są to działania zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, które obejmują takie czynności jak m.in. organizowanie procesu przepływu towarów i usług w łańcuchu, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowania decyzji, czy zarządzaniu zasobami.

Zarządzanie logistyką dostaw, czyli SCM (Supply Chain Management) można opisać jako realizację optymalnej współpracy łańcuchowej między różnymi jednostkami biznesowymi (zakupy, sprzedaż, logistyka, magazynowanie, zarządzanie zapasami i wydajnością, planowanie produkcji, obsługa klienta, sprzedaż) a dostawcami i klientami w celu przekazania wartości.

Celem zarządzania łańcuchów dostaw jest zdobycie przewagi konkurencyjnej przez wszystkich jego uczestników poprzez jak najpełniejsze i najefektywniejsze zaspokajanie potrzeb finalnych odbiorców. Najważniejszą zasadą w zarządzaniu łańcuchem jest odpowiedni i zautomatyzowany przepływ produktów z włączeniem w działania wszystkich poszczególnych elementów sieci dostaw. Kluczowym słowem jest tutaj „zautomatyzowany”, ponieważ warto postawić na sprawdzone w praktyce rozwiązania w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Do rozwiązań takich należą systemy ERP, które pozwalają w pełni zsynchronizować plany produkcji z dostawami i przyspieszyć realizację zamówień. Dzięki temu każda organizacja jest w stanie uzyskać lepsze wyniki handlowe i zwiększyć efektywność dzięki ograniczeniu czasu na powtarzalne czynności. Efektem takiego stanu rzeczy będzie zwiększenie popytu na produkty przedsiębiorstwa i wzrost zysków.

Zasady zarządzania łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) to zarządzanie przepływem towarów i usług, obejmujące wszystkie procesy, które przekształcają surowce w produkty końcowe. W skrócie, polega to na aktywnym usprawnianiu działalności przedsiębiorstwa po stronie podaży w celu maksymalizacji wartości dla klienta i uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Najefektywniejszy system zarządzania łańcuchem dostaw bazuje na pięciu istotnych zasadach:

 1. Szybkość działań w realizacji zadań - liczy się czas, w jakim zostanie zakończony cały proces, który rozpoczyna się od momentu otrzymania zamówienia, a kończy uzyskaniem środków finansowych za produkty dostarczone klientom. W podniesieniu wydajności niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, także ta informatyczna.
 2. Harmonizowanie działalności kolejnych ogniw w łańcuchu dostaw - czas potrzebny do wykonania zadań przez poszczególne jednostki w łańcuchu jest zróżnicowany. Harmonizowanie umożliwia redukcję poziomu zapasów i co za tym idzie zmniejszenie kosztów.
 3. Zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy współpracującymi jednostkami w odpowiedniej formie, miejscu i czasie. Dotyczy to m.in. takich aspektów jak: zagwarantowanie odpowiedniego poziomu zapasów surowców, czy materiałów, określenia wymaganego okresu realizacji zamówienia, czy zapewnienie przepływów środków pieniężnych, które są niezbędne do zabezpieczenia zapasów w poszczególnych jednostkach.
 4. Poznanie i realizowanie potrzeb w ramach poszczególnych ogniw łańcucha dostaw.
 5. Tworzenie wymiernych wartości dla poszczególnych grup interesariuszy - jest to związane z koniecznością rozpoznania i uwzględnienia oczekiwań wszystkich nabywców w łańcuchu dostaw.

Jeśli przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało według tych zasad, to ma szansę na stworzenie konkurencyjnej infrastruktury oraz efektywnej sieci dostaw, która będzie świetnie funkcjonowała nawet w obrębie międzynarodowym. We wprowadzeniu w życie tych zasad bardzo pomagają technologie informatyczne ERP dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa.

Metody zarządzania łańcuchem dostaw

Są trzy najefektywniejsze metody zarządzania łańcuchem dostaw. Wiele przedsiębiorstw staje jednak przed dylematem - jak dopasować odpowiednią metodę do swojej firmy i łańcucha dostaw? Przede wszystkim kierując się jednym lub wieloma celami, które obejmują:

 • właściwe zarządzanie kosztami zasobów, transportu czy logistyki (włączając w to magazynowanie),
 • optymalny poziom utrzymania zapasów,
 • usprawnienia logistyki czy uelastycznienie możliwości produkcyjnych organizacji.

Warto mieć na uwadze, że wybór metody powinno się uzależnić także od cech produktów (popyt, rynek i cykl życia produktu) oraz długości czasu procesów produkcyjnych i logistycznych. Oto główne metody, z jakich korzysta się przy organizowaniu łańcucha dostaw w firmie.

LM (Lean management)

Inaczej nazywane zarządzaniem „wyszczuplającym". Tę metodę wykorzystuje się w ramach standardowych produktów, które posiadają stały i łatwy do prognozowania popyt. Priorytetem w tej metodzie jest redukowane zbędnych procesów zarówno na poziomie logistyki, jak i produkcji. Do takich procesów zaliczamy m.in. zbędny transport, niepotrzebne procedury, czy nadmierną liczbę artykułów w magazynie. Taka metoda jest implementowana w prostym celu - chodzi o obniżenie kosztów wewnętrznych operacji, dzięki którym możliwe jest redukowanie ceny produktów końcowych dla klientów.

AM (Agile Management)

Drugą najpopularniejszą metodą jest Agile Management, czyli inaczej zarządzanie elastyczne lub zwinne. Metoda jest dopasowana do szybko zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań klientów. Najistotniejszym aspektem jest dostarczanie produktów w jak najszybszym czasie po  weryfikacji potrzeb i aktualnych trendów. Takie działanie pozwala na eliminację strat wynikających z produkcji towarów, na które nie będzie popytu.

Leagile

Metoda ta łączy w sobie strategie LM i AM w ramach łańcucha Customer Order Decoupling Point. Metodę Lean wykorzystujemy w procesie od dostawy aż do CODP, a od CODP proces przebiega w oparciu o strategię Agile. Zważywszy na to, że metoda Leagile łączy w sobie nastawienie na redukcję kosztów, to uważa się ją za jedną z najbardziej efektywnych form zarządzania łańcuchem dostaw supply chain. Strategia Leagile sprawdza się w sytuacjach, w których łańcuch może być długi, a jednocześnie popyt na produkty jest bardzo trudny lub niemożliwy do przewidzenia. Metodę Leagile możne wykorzystuje się w bardzo wielu branżach.

Inne metody zarządzania łańcuchem dostaw

Powyżej zostały opisane tylko najbardziej popularne metody zarządzania w łańcuchu dostaw. Jest ich jednak o wiele więcej. Inne koncepcje i narzędzia wspierające łańcuchy dostaw to m.in.: szybka reakcja, czyli QR (Quick Response), a także TQM (Total Quality Management). Ta druga metoda obejmuje kompleksowe zarządzanie jakością we wszystkich płaszczyznach działania przedsiębiorstwa. Uczestniczą w niej wszyscy pracownicy, ponieważ priorytetem jest zwiększenie jakości współpracy i podnoszenie kwalifikacji zespołu.

Każde przedsiębiorstwo staje przed dużym wyzwaniem, kiedy musi zweryfikować, jaka metoda zarządzania łańcuchem dostaw sprawdzi się najlepiej. Warto zastanowić się nad tym, czy efektywnie zarządzamy łańcuchem dostaw, ponieważ bez tego jesteśmy niekonkurencyjni na rynku. Powyższe koncepcje będą skuteczne, zakładając, że zostaną wdrożone z wykorzystaniem profesjonalnych technologii informatycznych, które nie tylko pozwalają podejmować niezbędne decyzje, ale także dostarczają użytecznych informacji potrzebnych do zarządzania w łańcuchu dostaw. Wsparciem w inteligentnym SCM i w optymalizacji procesów są z pewnością systemy oparte na technologii ERP. Oprogramowanie do SCM (Supply Chain Management) umożliwia umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, a dodatkowo stwarza zorganizowaną przestrzeń przyjazną każdemu pracownikowi.

Optymalizacja łańcucha dostaw dzięki systemowi ERP

Dobrze zorganizowany i zarządzany łańcuch dostaw zapewnia, że finalny produkt, który otrzymuje nabywca spełnia najwyższe standardy jakości. Systemy ERP, w tym oprogramowanie magazynowe czy produkcyjne przynoszą firmie wiele korzyści - w dużym stopniu usprawniają logistykę łańcucha dostaw. O jakich konkretnie korzyściach mowa?

 • Oprogramowanie ERP pomaga w integracji procesów biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa, a w przypadku systemów magazynowych - łatwość śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i ich identyfikację.
 • Zapewnia przejrzystość procesów na poziomie alokacji klientów i dostawców, stanu zapasów, zapotrzebowania materiałów, przebiegu procesu przyjęcia towarów, kompletacji zamówień, wysyłki i innych procesów logistycznych w magazynach.
 • Umożliwia zmniejszenie kosztów składowania towarów.
 • Daje pracownikom wgląd w bieżące informacje o stanie produktów w magazynie, co pozwala na przyspieszenie i ułatwienie pracy obsługi magazynu.
 • Narzędzia dostępne w profesjonalnym systemie ERP umożliwiają prognozowanie i budżetowanie.

Postaw na przejrzystość relacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw

W optymalnym łańcuchu wszystko jest zorganizowane w ten sposób, aby możliwa była wymiana informacji w czasie rzeczywistym. Zatem, jeśli chcemy usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw, to na samym początku, powinniśmy zająć się zbudowaniem silnych relacji, zyskaniem pełnej przejrzystości łańcucha i zintegrowaniem przepływu informacji zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz - z kontrahentami i klientami. To wspiera lepszą koordynację przesyłek, co przekłada się na niższe koszty transportu i dostawy. Dodatkowo przyspiesza sprzedaż i zapewnia lepszą obsługę klienta. Kluczowe znaczenie ma stworzenie prawdziwie ujednoliconego procesu od zamówienia do dostawy. Dziś liczy się nie tylko wysoka jakość produktu i cena, ale także krótki czas realizacji zamówień – to może pomóc w uzyskaniu przewagi nad konkurencją. 

Ważne jest również, aby wiedzieć, że przejrzystość powinna wykraczać poza tradycyjne granice łańcucha produkcyjnego. Musi to być coś więcej niż tylko sieć partnerska. Współcześnie, w cyfrowym świecie, w którym konsumenci są ze sobą ściślej połączeni, ważne jest również dostarczanie klientom informacji w czasie rzeczywistym na temat tego, co kupują. Na przykład, czy jest produkowany w sposób zrównoważony i kiedy produkt zostanie dostarczony. Zapewnienie przejrzystości użytkownikom końcowym stanowi prawdziwą wartość dodaną dla producentów i detalistów.

Firmy mogą podjąć szereg inicjatyw w celu osiągnięcia przejrzystości łańcucha. Jedną z nich jest wybór rozwiązań logistycznych, które zapewniają najlepszą obsługę przy jak największej marży. Odpowiednie narzędzia ERP i Business Intelligence są ważne przy tworzeniu właściwych grup. Są one niezbędne do budowania bardziej intymnego partnerstwa, które przynosi korzyści obu stronom i opiera się na długoterminowej relacji zaufania między klientem a dostawcą.

Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyka

Logistyka jest częścią SCM i odpowiada za przepływ towarów z Twojej organizacji do użytkownika końcowego. Zarządzanie łańcuchem dostaw dotyczy również tego, co poprzedza ten proces – np. zamawiania i transportu surowców od dostawcy do własnej organizacji. Ponadto: robienie planów i przewidywanie, by uniknąć np. przepełnionego magazynu lub odwrotnie - niedoborów w ilości towaru. Logistyka to głównie transport, SCM to inteligentne planowanie i ciągła komunikacja między wszystkimi ogniwami w łańcuchu.

Oprogramowanie do inteligentnego zarządzania łańcuchem dostaw jest zatem niezbędne do realizacji usprawnionej współpracy w łańcuchu, w którym wszystko jest ze sobą powiązane: od planowania, magazynowania i sprzedaży po transport i obsługę klienta, zarówno w organizacji, jak i poza nią. Co więcej, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu będziesz w stanie utrzymać wymagany poziom zapasów. 

Sprawdź dostępne rozwiązania firmy Exact, które pozwolą Ci zwiększyć efektywność łańcucha dostaw.

PL Select your country