{{pageLevelVariables}} Polityka prywatności

Polityka prywatności

Październik 2009

Exact Holding N.V. wraz ze swoimi spółkami zależnymi, oddziałami i spółkami stowarzyszonymi („Exact") rozumie znaczenie ochrony i zabezpieczenia prywatności użytkowników korzystających z niniejszej Strony. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa, jakiego rodzaju informacje może gromadzić spółka Exact na tej witrynie, w jaki sposób zostaną one wykorzystane oraz w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do określonych informacji, które zgromadzi spółka Exact.

Jeśli osoba odwiedzająca witrynę zdecyduje się na rejestrację lub przekazanie swoich danych spółce Exact za pośrednictwem tej strony internetowej („Strony”), wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z postanowieniami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niniejsza Strona zawiera łącza do innych stron internetowych, w tym bez ograniczeń, stron internetowych utrzymywanych przez Exact i inne jednostki stowarzyszone spółki Exact. Poza tym należy uwzględnić to, że spółka Exact może powierzyć osobom trzecim hosting całej lub części strony, lub zwrócić się do nich o pomoc w utrzymaniu stron internetowych Exact.

Ewentualne pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub uwagi odnośnie nieuwzględnionych kwestii prosimy wysyłać na adres mailowy, do którego łącze zamieszczono w części „Kontakt” w dalszej treści tego oświadczenia.

 1. Gromadzenie danych osobowych użytkownika. Uzyskanie dostępu do wielu części witryny internetowej nie wymaga podawania żadnych osobistych danych umożliwiających identyfikację użytkownika Strony. Użytkownik Strony może dobrowolnie przekazać spółce Exact dane osobowe umożliwiające identyfikację, wypełniając formularze, wysyłanie wiadomości lub w inny sposób, który określa się co pewien czas na Stronie. Dane identyfikujące, które zostaną przekazane spółce Exact przez użytkownika Strony zgodnie z jego preferencjami, zazwyczaj obejmują nazwisko, nazwę stanowiska oraz adres mailowy, adres korespondencyjny, numery telefonu i faksu, a także dane firmy użytkownika. Oprócz informacji przekazywanych dobrowolnie przez użytkownika, spółka Exact może, według własnego uznania, zwrócić się o dodatkowe informacje do osób trzecich. Dane osobowe zgromadzone przez spółkę Exact będą wykorzystywane w uzasadnionym zakresie umożliwiającym spółce Exact obsługę zgłoszeń użytkownika oraz przekazywanie mu najodpowiedniejszych, najbardziej dostosowanych ofert oraz informacji, i nie zostaną użyte do innych celów. Wszelkie zgromadzone informacje określa się w niniejszym dokumencie jako „Dane osobowe”.

  Ponadto, spółka Exact monitoruje dane przesyłane i pobierane ze Strony, co umożliwia diagnozowanie problemów dotyczących obsługi serwerów i niniejszej Strony. Exact wykorzystuje również te dane do opracowania wszechstronnych zestawień demograficznych dotyczących osób odwiedzających witrynę, klientów i partnerów.

  Z reguły Exact nie wymaga, aby osoby odwiedzające Stronę podawały poufne informacje (np. dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych, karalności, zdrowia fizycznego i psychicznego lub orientacji seksualnej). W razie konieczności, spółka Exact zwraca się do użytkowników Strony o wyrażenie zgody na gromadzenie i korzystanie z takich informacji. Poniżej przedstawiono listę przykładowych sytuacji, odnośnie których można dokładnie i dobrowolnie zadeklarować przekazanie Danych osobowych spółce Exact za pośrednictwem tej Witryny, przy czym Exact może wykorzystywać te Dane osobowe do celów określonych w momencie ich przekazania:

  • prośba o dostarczenie rocznego sprawozdania Exact i innych dokumentów;
  • rejestracja umożliwiająca dostęp do niektórych części Strony;
  • skontaktowanie się z Exact w celu uzyskania infromacji o produktach, usługach, wydarzeniach i programach lub w celu przekazania pytań i uwag;
  • subskrupcja biuletynów, informacji, alertów, ofert i innych publikacji;
  • przekazanie życiorysu i/lub podania o pracę w związku z potencjalnym zatrudnieniem w Exact;
  • uczestnictwo w ankietach, quizach, promocjach i konkursach dostępnych okresowo na Stronie i/lub
  • zgłoszenie uczestnictwa i/lub sponsorowania wydarzeń i konferencji.
 2. Korzystanie z Danych osobowych. Exact wykorzystuje Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Strony w celu umożliwienia klientom, partnerom, potencjalnym klientom i potencjalnym partnerom komunikacji z pracownikami firmy. Exact gromadzi Dane osobowe, aby nawiązywać i podtrzymywać relacje oraz poprawiać jakość swoich usług. W razie konieczności, Exact może korzystać wyłącznie z samych Danych osobowych lub w połączeniu z wcześniej pozyskanymi informacjami.
 3. Zgłaszając dobrowolnie Dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i korzystanie z Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami Oświadczenia o ochronie danych osobowych. W niektórych okolicznościach, spółka Exact może udostępnić dobrowolnie zgłoszone przez użytkownika Dane osobowe wiarygodnym partnerom biznesowym. Spółka Exact będzie się zwracać do takich zewnętrznych partnerów biznesowych tylko o świadczenie usług na rzecz spółki Exact lub w jej imieniu, a partnerzy biznesowi nie mogą wykorzystywać Danych osobowych do innych celów.

  Dane osobowe zgromadzone poprzez niniejszą Stronę mogą być przechowywane i przetwarzane w Holandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub innych krajach, w których spółka Exact (jej spółki stowarzyszone, spółki zależne i oddziały oraz ich odpowiedni zewnętrzni partnerzy biznesowi i dostawcy) posiadają swoje biura. Może to oznaczać przekazanie Danych osobowych do krajów, w których nie obowiązują prawa ochrony danych osobowych podobne do tych obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika Strony. Użytkownik uznaje i potwierdza, że dostarczając Dane osobowe spółce Exact poprzez niniejszą Stronę, wyraża zgodę na przekazywanie takich Danych osobowych do innych krajów w koniecznych przypadkach związanych z przetwarzaniem zgłoszeń użytkownika Strony.

  Ze względu na bieżące uwarunkowania wynikające z przepisów prawa, ustaw i zabezpieczeń, spółka Exact może być zobowiązana w niektórych okolicznościach do ujawnienia zbiorczych danych i/lub identyfikujących danych osobowych przekazanych spółce Exact za pośrednictwem niniejszej Strony. Exact dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć ujawnianie danych do przypadków: (i) gdy spółka Exact jest w dobrej wierze przekonana, że jest zobligowana do ujawnienia danych w związku z nakazem stawiennictwa w sądzie lub postępowaniem sądowym; (ii) gdy ujawnienie danych przez spółkę Exact jest odpowiednio uzasadnione z uwagi na utrzymanie, aktualizację lub wdrożenie metod zabezpieczenia danych Exact, sprzętu, czynności technicznych i innych zabezpieczeń; (iii) gdy uzasadnione jest zidentyfikowanie, skontaktowanie się i wszczęcie czynności prawnych wobec osób lub jednostek w celu ochrony i/lub wykonania praw spółki Exact, w tym między innymi Warunków użytkowania niniejszej Witryny; (iv) zabezpieczenia i obrony praw lub własności spółki Exact; lub (v) gdy zaistnieją pilne okoliczności wymagające ochrony osobistego bezpieczeństwa innych osób lub użytkowników produktów, usług i Strony spółki Exact.

  Dodatkowo, spółka Exact może ujawniać Dane osobowe w związku ze sprzedażą, przeniesieniem praw lub innego typu przeniesieniem dotyczącym działalności spółki Exact lub jej części, lub w ramach kontroli zabezpieczeń

 4. Ochrona Danych osobowych użytkownika Strony. Spółka Exact podejmuje znaczące wysiłki w celu ochrony poufności Danych osobowych, preferencji i innych informacji gromadzonych za pośrednictwem niniejszej Strony i nigdy świadomie nie zezwoli na wykorzystanie tych informacji przez osoby spoza spółki Exact z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie. Spółka Exact poczyniła znaczące inwestycje w zakresie rozwiązań technologicznych dotyczących serwerów, baz danych, kopi bezpieczeństwa i zapór sieciowych w celu zabezpieczenia zasobów informacji w sieci Exact, w tym poufności Danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem niniejszej Strony. Te rozwiązania technologiczne wdrożono w ramach zaawansowanej architektury zabezpieczeń i wykorzystywanych protokołów.

  Użytkownik Strony jest również zobowiązany do przestrzegania zasad dotyczących zabezpieczenia własnych danych. Przydzielona przez Exact nazwa użytkownika oraz hasło (jeśli takie zostanie dostarczone lub zdefiniowane) mają charakter poufny, w związku z czym zaleca się, aby użytkownik Strony nie ujawniał ich osobom trzecim. Niestety, z uwagi na to, że Internet jest publiczną siecią transmisji danych, zarówno w przypadku przesyłania danych w sieci Exact i za pośrednictwem Internetu nie można zagwarantować 100-procentowego bezpieczeństwa. Dlatego też, mimo iż spółka Exact dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Dane osobowe przesyłane przez użytkownika do Strony, Exact nie może zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa takich informacji. W związku z tym użytkownik ponosi ryzyko związane z przesyłaniem Danych osobowych do Exact. Po otrzymaniu Danych osobowych użytkownika Strony spółka Exact podejmie wszelkie wymagane czynności w celu ochrony poufności tych danych zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności.

 5. Pliki typu „cookie”.W przypadku gdy użytkownik Strony przegląda lub pobiera informacje, możliwe jest śledzenie jego wizyty na Stronie przy pomocy tak zwanych „cookies". Pliki „cookie” to niewielkie informacje tekstowe przesyłane przez witrynę internetową na dysk komputera osoby korzystającej z tej witryny w celu rejestracji odwiedzin Strony. Pliki „cookie” są wykorzystywane standardowo i obecnie wysyła je większość witryn internetowych. Dzięki plikom „cookie” Exact może dostosować informacje zawarte na Stronie do preferencji użytkowników Strony i określić, które części Strony są najczęściej odwiedzane. Exact nigdy nie wykorzystuje plików „cookie” w celu pobrania informacji z komputera Użytkownika, do którego pierwotnie nie przesłano pliku cookie. Konfiguracja większości przeglądarek zezwala na przesyłanie plików typu „cookie”. Użytkownik może zgodnie ze swoimi preferencjami zmienić konfigurację przeglądarki w celu uniemożliwienia przesyłania plików „cookie”. Jakkolwiek, w wyniku tego korzystanie z wszystkich funkcji Strony może być niemożliwie.
 6. Sygnały nawigacyjne "Web Beacons". Strony niniejszej Witryny mogą zawierać pliki graficzne nazywane sygnałami nawigacyjnymi i czasem - jednopikselowymi ramkami lub czystymi GIF'ami. Sygnały nawigacyjne mogą pełnić funkcję pomocniczą w trakcie przesyłania plików typu "cookie" w ramach Strony umożliwiając śledzenie liczby użytkowników i ich aktywności.
 7. Łącza do innych stron. Niniejsza strona może zawierać łącza do innych stron internetowych, które należą i są obsługiwane przez osoby trzecie i które nie działają zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania w przypadku, gdy użytkownik korzysta z innych stron internetowych za pośrednictwem łączy zamieszczonych na niniejszej Stronie. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności każdej witryny przed ujawnieniem danych identyfikujących. Exact nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności obowiązujące w przypadku stron internetowych osób trzecich.
 8. Decyzje dotyczące wykorzystania Danych osobowych. Po dobrowolnym przekazaniu za pośrednictwem niniejszej Strony Danych osobowych użytkownika, spółka Exact będzie wykorzystywała Dane osobowe użytkownika zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zdecyduje, że nie chce otrzymywać informacji drogą elektroniczną, może zrezygnować z subskrypcji lub z otrzymywania poszczególnych informacji, korzystając z łącza zamieszczanego w każdej otrzymanej informacji, lub w przypadku jego braku, wysyłając wiadomość lub kontaktując się z Exact zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w ustępie Dane kontaktowe w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 9. Poprawki, udostępnianie i aktualizacja Danych osobowych. Celem spółki Exact jest gromadzenie najpoprawniejszych informacji. W przypadku gdy użytkownik chce sprawdzić, poprawić lub zaktualizować Dane osobowe, może zaktualizować swój profil lub dane rejestracyjne (w przypadku gdy dotyczy go ta możliwość) lub skontaktować się z Exact, korzystając z danych kontaktowych zawartych w ustępie Dane kontaktowe w dalszej części niniejszego dokumentu. Spółka Exact uwzględni takie zgłoszenia w najszybszym możliwym pod względem ekonomicznym terminie. W związku z ochroną Danych osobowych, użytkownik zostanie zobowiązany do odpowiedniego poświadczenia swojej tożsamości w dowolnym momencie realizacji takiego zgłoszenia, zanim jakiekolwiek Dane osobowe zostaną udostępnione użytkownikowi przez Exact.
 10. Przechowywanie danych. Dane osobowe, które użytkownik przekaże spółce Exact, będą przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne dla celów, z powodu których dane te zostały zgromadzone lub tak długo, jak będzie to wymagane przepisami prawa. Zatrzymanie Danych osobowych użytkownika przez Exact umożliwia Exact kontynuowanie świadczenia wysoko spersonalizowanych usług bez zakłóceń.
 11. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Exact zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych zasad w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika Strony. Zaleca się częste przeglądanie Oświadczenia o ochronie prywatności w celu uzyskania informacji o zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony po zamieszczeniu na niej zmian dotyczących warunków użytkowania oznacza zgodę użytkownika na te zmiany. Spółka Exact podejmie uzasadnione działania w celu powiadomienia użytkownika o ewentualnych istotnych zmianach w zakresie polityki prywatności obejmującej zasady korzystania z informacji dostarczonych spółce Exact przez użytkownika. Exact zamieści informacje o zmianach w Polityce prywatności w widocznym miejscu. Exact zamieści również na stronie głównej swojej Strony komunikat informujący o zmianach w Polityce prywatności wraz z łączem do Polityki prywatności.

Kontakt
Exact chętnie zapozna się z pytaniami i uwagami dotyczącymi Polityki prywatności. W celu zgłoszenia pytań lub uwag dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub modyfikowania danych lub rezygnacji z otrzymywania informacji lub wiadomości przesyłanych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności należy wypełnić formularz.