Zastrzeżenia prawne

Wszelkie produkty, procesy lub technologie zamieszczone w tej witrynie internetowej (dalej zwanej „Stroną”) mogą podlegać prawom własności intelektualnej zarezerwowanym dla firmy Exact i nie udziela się na nie licencji na podstawie niniejszego dokumentu. Wszelkie programy oraz poprawki, aktualizacje lub nowe wersje oprogramowania, które firma Exact może udostępnić za pośrednictwem niniejszej Strony, podlegają dodatkowym warunkom, postanowieniom i ograniczeniom określonym we właściwej części niniejszej Strony.

Informacje dostępne na niniejszej Stronie są zamieszczone w stanie „tak jak jest” bez udzielenia jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym m.in. dorozumianych gwarancji zdatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszalności. Informacje zamieszczone na niniejszej Stronie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych.  Informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji bez powiadomienia. Firma Exact może ponadto w każdej chwili ulepszyć i/lub zmienić produkty, cenniki i/lub programy opisane na Stronie bez powiadomienia.

Wszelkie produkty oprogramowania lub dokumentacja produktów oprogramowania pobierane z niniejszej Strony podlegają prawom licencyjnym określonym dla takich produktów i odpowiedniej dokumentacji produktów.

Firma Exact nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody specjalne, pośrednie lub wynikowe, lub jakiekolwiek inne szkody powstałe wskutek utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub zysków, niezależnie od tego, czy zaistniały one w związku z realizacją umowy, zaniedbaniami lub innymi działaniami wynikającymi z użytkowania lub stosowania tych informacji lub powiązanymi z nimi. Firma Exact nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub inne szkody wynikowe zaistniałe wskutek użytkowania niniejszej Strony lub stron, do których zamieszczono łącza, w tym między innymi wskutek utraty zysków, przerwania działalności, utraty programów lub innych danych w systemie zarządzania informacjami po stronie użytkownika lub ze względu na inne przyczyny, nawet jeśli wyraźnie poinformowano firmę Exact o możliwości zaistnienia takich szkód.

W przypadku gdy którekolwiek z postanowień, lub część postanowienia, niniejszych Zastrzeżeń prawnych zostanie uznane za nieważne i niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji lub organ władzy publicznej, jego nieważność i niewykonalność nie może mieć wpływu na pozostałe postanowienia lub części postanowień niniejszych Zastrzeżeń prawnych, których całość pozostaje w pełni prawomocna i wykonalna.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe wymienione w tym tekście należą do odpowiednich właścicieli.

© Exact Group B.V., 2018 r.