{{pageLevelVariables}} Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE ZAMIESZCZA SIĘ W STANIE „TAK JAK JEST" BEZ UDZIELENIA GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW LUB NIENARUSZALNOŚCI.

Wszelkie produkty, procesy lub technologie zamieszczone na tym serwerze internetowym mogą podlegać prawom własności intelektualnej zarezerwowanym dla Exact i nie udziela się na nie licencji w dalszej części niniejszego dokumentu. Wszelkie programy oraz poprawki, aktualizacje lub nowe wersje, które Exact może udostępnić za pośrednictwem niniejszego serwera internetowego, podlegają dodatkowym warunkom, postanowieniom i ograniczeniom określonym we właściwej części niniejszej Strony internetowej.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i mogą być modyfikowane bez powiadomienia. Dopuszcza się wprowadzanie zmian i aktualizowanie informacji bez powiadomienia. Exact może również w dowolnym momencie bez powiadomienia wprowadzać poprawki i/lub zmiany w zakresie produktów, cenników i/lub programów opisanych w takich informacjach.

Wszelkie produkty oprogramowania lub dokumentacja produktów oprogramowania pobierane z niniejszego serwera internetowego podlegają prawom licencyjnym określonym dla takich produktów i odpowiedniej dokumentacji produktów.

W żadnym przypadku Exact nie ponosi odpowiedzialności za szkody specjalne, pośrednie lub wynikowe lub jakiekolwiek inne szkody powstałe wskutek utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub zysków, niezależnie od tego, czy zaistniały one w związku z wykonaniem umowy, zaniedbaniami lub innymi działaniami wynikającymi lub powiązanymi z użytkowaniem lub zastosowaniem tych informacji.

W ŻADNYM PRZYPADKU SPÓŁKA EXACT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE I INNE SZKODY WYNIKOWE ZAISTNIAŁE WSKUTEK UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ OGRANICZEŃ, WSKUTEK UTRATY ZYSKÓW, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA LUB WSKUTEK INNYCH PRZYCZYN, NAWET JEŚLI WYRAŹNIE POINFORMOWANO SPÓŁKĘ EXACT O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.

W przypadku gdy którekolwiek z postanowień lub którakolwiek z części postanowień niniejszych Zastrzeżeń prawnych zostanie uznana za nieważną i niewykonalną przez sąd właściwej jurysdykcji lub organ władzy publicznej, ich nieważność i niewykonalności nie może mieć wpływu na pozostałe postanowienia lub części postanowień niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności, którego całość pozostaje prawomocna i wykonalna.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki handlowe wspomniane w niniejszym dokumencie należą do ich odpowiednich właścicieli.

© Exact Group B.V., 2009.