{{pageLevelVariables}} Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Październik 2009

Exact Holding N.V. wraz ze swoimi spółkami zależnymi, oddziałami, i spółkami stowarzyszonymi („EXACT") udostępnia informacje i świadczy usługi za pośrednictwem stron internetowych („Strona") zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami.

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. Poprzez zalogowanie i korzystanie ze Strony, jej użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie następujących Warunków użytkowania zawartych i/lub przytaczanych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich dodatkowych warunków i postanowień zamieszczonych na Stronie. Wszystkie takie warunki uznaje się za zaakceptowane przez użytkownika Strony. W przypadku braku zgody użytkownika na niniejsze Warunki użytkowania, nie należy korzystać z niniejszej Strony. Jeśli użytkownik Strony NIE wyraża zgody na dodatkowe specyficzne warunki dotyczące określonych Treści (zdefiniowanych poniżej) lub określonych transakcji zawartych za pośrednictwem niniejszej Strony, NIE powinien korzystać z tej części Strony, która zawiera takie Treści lub przez którą mogą być zawierane takie transakcje, jak również NIE powinien korzystać z takich Treści lub zawierać takich transakcji.

Spółka Exact może w dowolnej chwili wprowadzać zmiany w treści niniejszych Warunków użytkowania. Takie zmodyfikowane Warunki użytkowania Strony zaczynają obowiązywać od momentu zamieszczenia ich na niniejszej Stronie. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać Warunki użytkowania publikowane na niniejszej Stronie w celu zapoznania się z warunkami określającymi zasady użytkowania niniejszej Strony. Inne witryny internetowe spółki Exact mogą zawierać odmienne warunki użytkowania lub oświadczenia o ochronie prywatności obowiązujące w przypadku tych stron. Dodatkowo, osobne warunki i postanowienia mogą mieć zastosowanie odnośnie specyficznych treści, produktów, materiałów, usług, forum dyskusyjnych i informacji dostępnych na lub poprzez niniejszą Stronę („Treści”) lub transakcji zawieranych za pośrednictwem tej Strony. Osobne warunki i postanowienia mogą być uzupełnieniem niniejszych Warunków użytkowania, a w przypadku niezgodności z niniejszymi Warunkami użytkowania, takie osobne warunki zastępują niniejsze Warunki użytkowania tylko w takim w zakresie, w jakim treść lub cel osobnych warunków jest niezgodna z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Spółka Exact zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji w odniesieniu do lub w zakresie treści Strony lub w jej formacie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Spółka Exact zastrzega sobie prawo do anulowania lub ograniczenia dostępu do niniejszej Strony z dowolnej przyczyny według własnego uznania.

2. PRZEPISY I PRAWA. Odnośnie dostępu i korzystania z niniejszej Strony mają zastosowanie wszystkie obowiązujące międzynarodowe, federalne, państwowe i lokalne prawa i przepisy. Użytkownik Strony oświadcza, że nie będzie korzystał ze Strony w sposób, który narusza takie prawa i przepisy.

3. NOTA O PRAWACH AUTORSKICH. Prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności do Treści (w tym między innymi do oprogramowania, materiałów audiowizualnych, tekstów i fotografii) należą do spółki EXACT lub jej licencjobiorców. Wszelkie prawa do Treści nie udzielone wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żaden z materiałów nie może być kopiowany, powielany, modyfikowany, rozpowszechniamy, ponownie publikowany, pobierany, prezentowany, zamieszczany lub przekazywany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym między innymi elektronicznie, mechanicznie, poprzez fotokopiowanie, nagrywanie lub inne podobne metody, bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki Exact lub właściciela praw autorskich. W przypadku powielania materiałów wymagane jest zachowanie not o prawach autorskich i prawach własności. Udziela się pozwolenia na prezentowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, dystrybucję oraz pobieranie materiałów zamieszczonych na Stronie wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek pod warunkiem, że materiały te nie zostaną zmodyfikowane i wszystkie noty dotyczące praw autorskich i innych praw własności zostaną zachowane w materiałach. Nie zezwala się również, bez pozwolenia spółki EXACT, na tworzenie na innych serwerach „lustrzanych” kopii materiałów zawartych na Stronie. Pozwolenie spółki Exact zostanie anulowane automatycznie w przypadku naruszenia tych warunków lub postanowień. Wraz z wygaśnięciem pozwolenia, użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego zniszczenia wszelkich pobranych i/lub wydrukowanych materiałów. Niedozwolone korzystanie z wszelkich materiałów zawartych na tej Stronie może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaków handlowych, praw dotyczących ochrony danych osobowych, wymiany informacji a także przepisów i statutów.

Wszelkie materiały lub informacje przesyłane przez lub w związku z niniejszą Stroną przez użytkownika Strony („Materiały użytkownika") będą traktowane jako jawne i niemajątkowe, i bezzwłocznie zostaną uznane za własność spółki EXACT, zgodnie z obowiązującym Oświadczeniem o ochronie prywatności zamieszczonym na tej Stronie. Spółka EXACT może wykorzystywać takie Materiały użytkownika w sposób, jaki uzna za odpowiedni, w dowolnym miejscu na świecie, bez zobowiązań wynikających z prawa do rekompensaty, praw osobistych praw autorskich, praw własności intelektualnej i/lub innych praw majątkowych w zakresie lub do takich Materiałów użytkownika.

Niniejsza Strona może zawierać odniesienia do specyficznych produktów lub usług spółki EXACT, które mogą być niedostępne (w danej chwili) w określonym kraju. Takie odniesienia nie oznaczają ani nie gwarantują dostępności tych produktów lub usług w danym czasie w określonym kraju. W celu uzyskania informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem spółki EXACT.

4. ZNAKI HANDLOWE. Jeśli nie określono inaczej, wszelkie znaki handlowe, znaki usług i logo wyświetlane na Stronie są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami handlowymi spółki Exact (lub jej spółek zależnych, spółek stowarzyszonych lub oddziałów). Do znaków tych zalicza się wszystkie najważniejsze marki produktów i usług oferowane przez EXACT oraz korporacyjne znaki logo i emblematy.

5. INGERENCJA. Użytkownik zgadza się, że nie będzie modyfikował, przenosił, dodawał, usuwał lub w jakikolwiek inny sposób ingerował w informacje zawarte na stronie spółki EXACT. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że nie będzie dekompilował, odtwarzał kodu źródłowego, dezasemblował lub nielegalnie użytkował lub powielał oprogramowania, materiałów chronionych prawem autorskim lub znakami handlowymi, tajemnic handlowych oraz innych zastrzeżonych informacji zawartych na tej Stronie.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć spółkę Exact, jej spółki zależne, spółki stowarzyszone i oddziały, i każdego z jej kierowników, dyrektorów, pracowników lub przedstawicieli przed wszelkimi wynikającymi z zarzutów dotyczących użytkowania Treści (w tym oprogramowania) lub naruszenia warunków niniejszej Umowy roszczeniami, działaniami i żądaniami, w tym bez ograniczeń uzasadnionymi opłatami za usługi adwokackie i księgowe. Spółka EXACT powiadomi bezzwłocznie użytkownika o takich roszczeniach, wszczęciu sprawy lub postępowania sądowego, i będzie współpracowała z użytkownikiem, na koszt użytkownika, w zakresie obrony w związku z takimi roszczeniami, sprawą czy postępowaniem.

7. INFORMACJE POCHODZĄCE OD OSÓB TRZECICH. Mimo, że spółka EXACT kontroluje informacje zamieszczane na Stronie, niektóre informacje mogą pochodzić od niezależnych osób trzecich. Spółka Exact dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne na Stronie były poprawne, lecz nie składa żadnych gwarancji odnośnie poprawności takich informacji.

8. ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH. Niniejsza Strona może zawierać łącza, poprzez które można uzyskać dostęp do innych Stron nieadministrowanych przez EXACT. Łącza zamieszcza się wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika, a spółka EXACT nie poświadcza poprawności żadnej z tych stron. EXACT nie przyjmuje odpowiedzialności lub zobowiązań dotyczących materiałów zamieszczonych na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp przez niniejszą Stronę, oraz nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakości produktów lub usług zawartych na tej stronie.

9. ŁĄCZA ZE STRON OSÓB TRZECICH. EXACT zabrania niedozwolonego zamieszczania łączy do Strony i umieszczania w ramkach jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie lub części tej Strony. EXACT zastrzega sobie prawo do wyłączania wszelkich niedozwolonych łączy lub ramek. EXACT nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnych zobowiązań w związku z materiałami zamieszczanymi na innych witrynach, które mogą zawierać łącza do niniejszej Strony.

10. BRAK GWARANCJI. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych na niniejszej Stronie, spółka EXACT nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Informacje i dokumenty na Stronie zamieszcza się w stanie „TAK JAK JEST" i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. EXACT niniejszym zrzeka się wszelkiego rodzaju oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń gwarancji pokupności, przydatności do określonych celów, nienaruszalności, tytułów, działania lub treści. Spółka EXACT dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby informacje zawarte na niniejszej Stronie były poprawne i aktualne; nie składa jednak żadnych gwarancji lub oświadczeń odnośnie ich poprawności i kompletności. Spółka EXACT okresowo bez powiadomienia dodaje, zmienia, udoskonala lub aktualizuje informacje i dokumenty zawarte na Stronie (w tym między innymi, informacje dotyczące produktów, cenników, programów, wydarzeń i ofert). EXACT nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań za wszelkie błędy lub pominięcia w treści niniejszej Strony. Użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH SPÓŁKA EXACT LUB ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, SPÓŁEK ZALEŻNYCH LUB ODDZIAŁÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ, UTRATĘ ZYSKÓW LUB SZKODY WYNIKŁE Z ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI, PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH), KTÓRE ZAISTNIAŁY WSKUTEK DOSTĘPU DO, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB WSKUTEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU NAWET, JEŚLI SPÓŁKA EXACT ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZECIWKO EXACT W ODNIESIENIU DO LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ STRONĄ SPÓŁKA EXACT ZOSTANIE POWIADOMIONA NA PIŚMIE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD DNIA ZAISTNIENIA PRZYCZYNY WSZCZĘCIA TYCH DZIAŁAŃ.

12. PRYWATNOŚĆ. Ochrona prywatności klientów i użytkowników Strony ma duże znaczenie dla spółki EXACT. Oświadczenie o ochronie prywatności przez spółkę Exact, które jest aktualizowane i modyfikowane co pewien czas, zawiera objaśnienia dotyczące zasad wykorzystywania i ochrony przez spółkę Exact informacji dostarczanych przez użytkowników.

13. BEZPIECZEŃSTWO. Nie można zagwarantować, że informacje przekazywane za pośrednictwem Internetu są odpowiednio zabezpieczone. EXACT NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ STRONY. UŻYTKOWNIK UZNAJE FAKT, ŻE MOŻLIWE JEST PRZECHWYCENIE WSZYSTKICH WYSYŁANYCH INFORMACJI. EXACT NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA LUB SERWERY, NA KTÓRYCH JEST DOSTĘPNA TA WITRYNA, LUB KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA WYSYŁANA PRZEZ EXACT NIE ZAWIERA WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. EXACT nie ponosi odpowiedzialności za przechwycenie lub przerwanie wymiany informacji przez Internet lub za modyfikację lub utratę danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich haseł, kodów użytkownika i innych form danych uwierzytelniających niezbędnych, aby uzyskać dostęp do obszarów stron Exact chronionych hasłem lub zabezpieczeniami. W celu ochrony użytkownika i danych, EXACT może zawiesić udostępnianie witryny klienta użytkownikowi bez wcześniejszego powiadomienia, w trakcie dochodzenia, jeśli zachodzi podejrzenie o naruszenie zasad bezpieczeństwa.

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH. Użytkownik uznaje i stwierdza, że przekazując spółce EXACT dane osobowych za pośrednictwem Strony, wyraża zgodę na przekazywanie takich danych osobowych do innych krajów, gdy jest to konieczne ze względu na standardowe praktyki spółki Exact w zakresie przetwarzania danych oraz właściwej Klauzuli prywatności.

15. DOSTĘP DO OBSZARÓW CHRONIONYCH HASŁEM/ZABEZPIECZENIAMI. W przypadku obszarów, do których dostęp jest chroniony hasłem lub zabezpieczeniami, dostęp posiadają tylko upoważnieni użytkownicy. Zabrania się korzystania z takich obszarów osobom nieupoważnionym pod rygorem wszczęcia postępowania karnego.

16. OŚWIADCZENIA PROGNOZUJĄCE. Niniejsza strona może zawierać pewne oświadczenia dotyczące planów lub prognoz odnoszących się do sytuacji finansowej, wyników działań i działalności gospodarczej spółki Exact lub jej spółek stowarzyszonych, a także informacje o powiązanych z nimi planach i celach EXACT. Z uwagi na ich specyfikę, oświadczenia dotyczące planów i prognoz są obarczone ryzykiem i nieprzewidywalnością, ponieważ dotyczą zdarzeń lub okoliczności, które zaistnieją w przyszłości. Ze względu na wiele czynników rzeczywiste wyniki i skutki mogą znacząco się różnić od tych wyraźnie lub domyślnie określonych w oświadczeniach dotyczących planów lub prognoz. Do czynników tych zaliczają się między innymi wskaźniki takie jak poziom wydatków w największych gospodarkach, poziom wydatków na marketing i promocję oraz wydatki ponoszone przez spółkę EXACT i jej konkurencję na promocję, koszty surowców i zatrudnienia, zmiany kursów walut i stóp procentowych (w szczególności duże znaczenie dla wyników ma zmiana kursu euro w stosunku do dolara amerykańskiego), zmiany stawek podatkowych, jak również przyszłe zrzeszenia, nabycia i zbycia firm oraz tempo zmian technologicznych.

17. SPECIFIC SOFTWARE AVAILABLE ON THIS SITE. Any software that may be made available to download from the Site (the "Software") is the copyrighted work of Exact and/or a third party providing that Software. Software made available for downloading from or through this Site is licensed subject to the terms of the applicable license agreement, which may accompany or be included with the Software ("License Agreement"). An end user may be unable to install any Software that is accompanied by or includes a License Agreement, unless the end user first agrees to the License Agreement terms. Except as set forth in the applicable License Agreement, the Software is made available for use by end users only and any further copying, reproduction or redistribution of the Software is expressly prohibited. WARRANTIES, IF ANY, WITH RESPECT TO SUCH SOFTWARE SHALL ONLY APPLY AS EXPRESSLY SET FORTH IN THE APPLICABLE LICENSE AGREEMENT. EXACT HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL FURTHER REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, TITLE OR NON-INFRINGEMENT WITH RESPECT TO THE SOFTWARE.

18. JURYSDYKCJA/PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa Holandii bez względu na przepisy dotyczące konfliktu praw. Użytkownik zgadza się, aby wszelkie spory zaistniałe w związku z niniejszą umową lub jej wykonaniem były rozpatrywane przez sąd właściwej jurysdykcji w Holandii.

W przypadku uznania postanowień Warunków użytkowania za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, należy rozważyć modyfikację nieważnej części Warunków użytkowania w stopniu najbardziej odpowiadającym celom spółki Exact z zachowaniem mocy pozostałych postanowień Warunków użytkowania.