Warunki użytkowania

Maj 2018 r.

Exact Holding B.V. wraz z jej podmiotami zależnymi, oddziałami i podmiotami stowarzyszonymi (dalej zwanymi „EXACT”) zapewnia informacje i usługi w swojej witrynie internetowej lub witrynach (dalej zwanych „Stroną”) zgodnie z niniejszymi warunkami.

 1. WYRAŻENIE ZGODY NA WARUNKI UŻYTKOWANIA. Uzyskując dostęp do niniejszej Strony oraz korzystając z niej, wyrażasz zgodę na poniższe Warunki użytkowania oraz wszystkie warunki zawarte na niej i/lub do których znajdują się na niej odniesienia oraz na wszelkie dodatkowe warunki ustanowione na niniejszej Stronie. Wszystkie te zgody zostaną uznane za wyrażone przez Ciebie. Jeśli NIE akceptujesz wszystkich wyżej wymienionych warunków, NIE możesz korzystać z niniejszej Strony. Jeśli nie wyrażasz zgody na dodatkowe określone warunki, które mogą mieć zastosowanie w przypadku określonej Treści (zdefiniowanej poniżej) lub szczególnych transakcji zawieranych za pośrednictwem niniejszej Strony, NIE możesz korzystać z części Strony, która zawiera taką Treść lub za pomocą której można zawrzeć takie transakcje. Nie możesz również korzystać z tych Treści ani zawierać takich transakcji.

  Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmodyfikowane przez firmę Exact w każdej chwili. Takie zmienione Warunki użytkowania wejdą w życie w momencie ich publikacji na niniejszej Stronie. Należy regularnie zapoznawać się z treścią Warunków użytkowania publikowanych na tej Stronie, aby wiedzieć, jakie są warunki korzystania z niniejszej Strony. Inne witryny internetowe Exact mogą mieć własne warunki użytkowania lub politykę prywatności, które mają zastosowanie w tych witrynach. Ponadto w przypadku określonych treści, produktów, materiałów, usług i forów dyskusyjnych oraz informacji zawartych na niniejszej Stronie lub dostępnych za jej pośrednictwem (dalej określanych jako „Treści”) lub transakcji zawieranych za pośrednictwem tej Strony mogą obowiązywać szczególne warunki. Takie szczególne warunki mogą stanowić uzupełnienie niniejszych Warunków użytkowania lub w przypadku braku zgodności z niniejszymi Warunkami użytkowania takie szczególne warunki mogą zastąpić niniejsze Warunki użytkowania tylko w zakresie, w jakim treść lub intencja takich szczególnych warunków jest niezgodna z niniejszymi Warunkami użytkowania.

  Firma Exact zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji w odniesieniu do niniejszej Strony lub jej Treści, lub ich formatu w każdej chwili i bez powiadomienia. Firma Exact zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do niniejszej Strony lub jego ograniczenia z dowolnej przyczyny i według własnego uznania.

 2. PRZEPISY PRAWA I REGULACJE. Dostęp do niniejszej Strony oraz korzystanie z niej regulują wszystkie mające zastosowanie międzynarodowe, federalne, krajowe i lokalne przepisy prawa oraz regulacje. Deklarujesz, że nie będziesz korzystać z niniejszej Strony w sposób naruszający te przepisy lub regulacje.
 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH. Prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności do Treści (m.in. do oprogramowania, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, tekstu i zdjęć) są własnością firmy EXACT lub jej licencjodawców. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Treści, które nie zostały tutaj wyraźnie przyznane. Oprócz wyjątków opisanych w niniejszym dokumencie żadne materiały nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, dystrybuowane, ponownie publikowane, pobierane, prezentowane, zamieszczane ani przesyłane w żadnej formie ani w żaden sposób, w tym m.in. w formie elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, nagrań lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez firmę EXACT lub właściciela praw autorskich. Wszystkie informacje dotyczące praw autorskich i praw własności muszą zostać umieszczone na wszystkich zatwierdzonych kopiach. Udzielamy pozwolenia na prezentowanie, kopiowanie, dystrybucję i pobieranie materiałów na tej Stronie wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że nie będziesz modyfikować tych materiałów oraz że zachowasz wszelkie informacje o prawach autorskich i prawach własności zawarte w tych materiałach. Ponadto nie możesz, bez zgody firmy EXACT, „tworzyć kopii lustrzanych” materiałów zawartych na niniejszej Stronie ani na innym serwerze. Niniejsze pozwolenie wygasa automatycznie, jeśli naruszysz niniejsze warunki. W przypadku wygaśnięcia pozwolenia musisz niezwłocznie zniszczyć pobrane i/lub wydrukowane materiały. Wszelkie nieupoważnione wykorzystanie materiałów zawartych na niniejszej Stronie może naruszać przepisy dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, zachowania prywatności, komunikacji, regulacje i ustawy.

  Wszelkie materiały i informacje przesyłane przez Ciebie za pośrednictwem niniejszej Strony lub w powiązaniu z nią (dalej zwane „Materiałami użytkownika”) będą traktowane jako materiały niepoufne oraz nieobjęte prawem własności i natychmiast staną się własnością firmy EXACT, podlegając mającej zastosowanie Polityce prywatności opublikowanej na niniejszej Stronie. Firma EXACT może korzystać z takich Materiałów użytkownika, gdy uzna to za stosowne, na całym świecie, bez zobowiązania do wypłaty rekompensaty ani bez względu na autorskie prawa osobiste, prawa do własności intelektualnej i/lub inne prawa własności do takich Materiałów użytkownika zawarte w takich Materiałach użytkownika lub w nich wymienione.

  Niniejsza Strona może zawierać odniesienia do określonych produktów firmy EXACT oraz usług, które mogą nie być dostępne (od ręki) w danym kraju. Żadna tego typu wzmianka nie oznacza ani nie stanowi gwarancji, że takie produkty lub usługi będą dostępne w każdej chwili w każdym kraju. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z osobą do kontaktów w firmie EXACT w danym regionie.

 4. ZNAKI TOWAROWE. Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo wyświetlane na Stronie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy EXACT (lub jej podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych oraz oddziałów). Może to obejmować każdą z głównych marek produktów, oferowane usługi oraz logo i symbole firmy EXACT.
 5. NIEUPRAWIONA MODYFIKACJA. Użytkownik nie będzie modyfikować, przenosić, dodawać, usuwać ani w inny sposób modyfikować informacji zawartych na Stronie firmy EXACT. Ponadto użytkownik nie będzie dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, rozpracowywać, używać w sposób niezgodny z prawem ani powielać oprogramowania, materiałów objętych prawem autorskim lub zastrzeżonych znakiem towarowym, tajemnic handlowych ani innych informacji podlegających prawu własności zawartych na niniejszej Stronie.
 6. ODSZKODOWANIE. Wyrażasz zgodę na obronę przed roszczeniami, działaniami i żądaniami, wypłatę odszkodowania oraz zabezpieczenie firmy EXACT, jej podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych i oddziałów, a także wszystkich ich kierowników, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli, m.in. w przypadku opłat prawnych i księgowych w uzasadnionej wysokości, związanych lub wynikających z korzystania przez Ciebie z Treści (w tym z oprogramowania) lub naruszenia warunków niniejszej Umowy. Firma EXACT powiadomi Cię bezzwłocznie o takich roszczeniach, wszczęciu sprawy lub postępowania sądowego i będzie współpracowała z Tobą, na Twój koszt, w zakresie obrony w związku z takimi roszczeniami, sprawą czy postępowaniem.
 7. INFORMACJE STRONY TRZECIEJ. Chociaż firma EXACT monitoruje informacje na Stronie, niektóre z nich mogą być dostarczane przez niezależne strony trzecie. Podczas gdy firma EXACT dokłada wszelkich starań, aby informacje na Stronie były dokładne, firma EXACT nie gwarantuje dokładności takich informacji.
 8. ŁĄCZA DO STRON ZEWNĘTRZNYCH. Niniejsza Strona może zawierać łącza do innych witryn internetowych, którymi firma EXACT nie zarządza. Łącza te są podane wyłącznie dla Twojej wygody, a firma EXACT nie ponosi odpowiedzialności za te strony. Firma EXACT nie bierze odpowiedzialności za materiały w witrynach, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej Strony. Ponadto firma EXACT nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do jakości produktów lub usług oferowanych na takich stronach.
 9. ŁĄCZA ZE STRON ZEWNĘTRZNYCH. Firma EXACT nie wyraża zgody na zamieszczanie niezatwierdzonych łączy do niniejszej Strony oraz na ramkowanie (framing) informacji zawartych na Stronie lub którejkolwiek z jej części. Firma EXACT zastrzega sobie prawo do dezaktywacji niezatwierdzonych łączy i ramek. Firma EXACT nie ponosi odpowiedzialności za materiały w innych witrynach internetowych, które mogą zawierać łącza do niniejszej Strony.
 10. BRAK GWARANCJI. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na niniejszej Stronie, firma EXACT nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność. Informacje i dokumenty na niniejszej Stronie są oferowane w stanie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Firma EXACT niniejszym zrzeka się wszelkiego rodzaju oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń gwarancji pokupności, przydatności do określonych celów, nienaruszalności, tytułów, działania lub treści. Firma EXACT dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby informacje zawarte na niniejszej Stronie były dokładne i aktualne; nie składa jednak żadnych gwarancji lub oświadczeń dotyczących ich dokładności i kompletności. Firma EXACT okresowo i bez powiadomienia dodaje, zmienia, poprawia lub aktualizuje informacje i dokumenty zawarte na Stronie (w tym m.in. informacje dotyczące produktów, cenników, programów, wydarzeń i ofert). Firma EXACT nie odpowiada za żadne błędy lub pominięcia w treści niniejszej Strony. Korzystasz ze Strony na własne ryzyko.
 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA EXACT ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH LUB ODDZIAŁÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE (W TYM M.IN. UTRATĘ ZYSKÓW LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI, PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH), KTÓRE ZAISTNIAŁY WSKUTEK DOSTĘPU DO, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA WSKUTEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU, NAWET JEŚLI FIRMA EXACT ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PRZECIWKO FIRMIE EXACT W ODNIESIENIU DO LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ STRONĄ FIRMA EXACT ZOSTANIE POWIADOMIONA NA PIŚMIE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD DNIA ZAISTNIENIA PRZYCZYNY WSZCZĘCIA TYCH DZIAŁAŃ.
 12. PRYWATNOŚĆ. Ochrona prywatności naszych klientów i użytkowników Strony ma duże znaczenie dla firmy EXACT. Polityka prywatności firmy EXACT, która jest aktualizowana i modyfikowana co pewien czas, zawiera wyjaśnienia dotyczące zasad wykorzystywania i ochrony informacji dostarczanych przez użytkowników. Przyjmujesz do wiadomości oraz akceptujesz fakt, że gdy udostępniasz dane osobowe firmie EXACT za pośrednictwem Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności firmy EXACT.
 13. BEZPIECZEŃSTWO. Nie można zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet. Firma EXACT nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa niniejszej Strony. Uznajesz fakt, że możliwe jest przechwycenie wszystkich przesyłanych informacji. Firma EXACT nie gwarantuje, że Strona lub serwery, na których jest dostępna ta strona, lub korespondencja przesyłana drogą elektroniczną przez firmę EXACT nie zawiera wirusów lub innych szkodliwych elementów. Firma EXACT nie ponosi odpowiedzialności za przechwycenie lub przerwanie wymiany informacji przez Internet lub za modyfikację lub utratę danych. Ponosisz odpowiedzialność za zabezpieczenie wszelkich haseł, identyfikatorów użytkownika i innych form danych uwierzytelniających niezbędnych, aby uzyskać dostęp do obszarów stron EXACT chronionych hasłem lub zabezpieczonych w inny sposób. Aby chronić Cię oraz Twoje dane, firma EXACT może zawiesić udostępnianie Ci witryny klienta bez wcześniejszego powiadomienia, w trakcie dochodzenia, jeśli zachodzi podejrzenie naruszenia zasad bezpieczeństwa.
 14. DOSTĘP DO OBSZARÓW CHRONIONYCH HASŁEM/ZABEZPIECZENIAMI. Do obszarów Strony chronionych hasłem lub zabezpieczeniami dostęp mają tylko upoważnieni użytkownicy. Zabrania się korzystania z takich obszarów osobom nieupoważnionym pod rygorem wszczęcia postępowania karnego.
 15. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI. Niniejsza Strona może zawierać pewne prognozy lub oświadczenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia mogą dotyczyć sytuacji finansowej, wyników działalności operacyjnej i gospodarczej firmy EXACT lub jej podmiotów stowarzyszonych. Mogą to być również informacje na temat określonych planów i celów firmy EXACT powiązanych z tymi obszarami. Z uwagi na swoją specyfikę oświadczenia dotyczące planów i prognoz są obarczone ryzykiem i nieprzewidywalnością, ponieważ dotyczą przyszłych zdarzeń lub okoliczności. Ze względu na wiele czynników rzeczywiste wyniki i skutki mogą się znacząco różnić od tych wyraźnie lub domyślnie określonych w oświadczeniach dotyczących planów lub prognoz. Do tych czynników zaliczają się między innymi wskaźniki, takie jak poziom wydatków w największych gospodarkach, poziom wydatków ponoszonych przez firmę EXACT i jej konkurencję na marketing i promocję, koszty surowców i zatrudnienia, zmiany kursów walut i stóp procentowych (w szczególności duże znaczenie dla wyników ma zmiana kursu euro w stosunku do dolara amerykańskiego), zmiany stawek podatkowych, jak również przyszłe zrzeszenia, przejęcia i zbycia firm oraz tempo zmian technologicznych.
 16. OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE NA NINIEJSZEJ STRONIE. Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania na niniejszej Stronie (dalej zwane „Oprogramowaniem”) jest chronione prawem autorskim firmy Exact i/lub strony trzeciej udostępniającej to Oprogramowanie. Oprogramowanie udostępnione do pobrania na tej Stronie lub za jej pośrednictwem jest objęte licencją oraz warunkami odpowiedniej umowy licencyjnej, która może być dołączona lub zawarta w Oprogramowaniu (dalej zwanej „Umową licencyjną”). Instalacja Oprogramowania, do którego dołączono lub w którym zawarto Umowę licencyjną, może być zablokowana, jeśli nie wyrazisz uprzednio zgody na warunki Umowy licencyjnej. O ile nie określono inaczej w odpowiedniej Umowie licencyjnej, Oprogramowanie jest udostępniane użytkownikom końcowym wyłącznie do użytku, a dalsze kopiowanie, powielanie lub redystrybucja Oprogramowania są wyraźnie zabronione. Ewentualne gwarancje na takie Oprogramowanie będą miały zastosowanie wyłącznie w zakresie wyraźnie ustalonym w odpowiedniej Umowie licencyjnej. Firma EXACT niniejszym jednoznacznie zrzeka się wszelkiego rodzaju oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń gwarancji pokupności, przydatności do określonych celów, nienaruszalności i tytułów w odniesieniu do Oprogramowania.
 17. JURYSDYKCJA/PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa Holandii bez względu na przepisy dotyczące konfliktu praw. Zgadzasz się, aby wszelkie spory zaistniałe w związku z niniejszą umową lub jej realizacją były rozpatrywane przez sąd właściwej jurysdykcji w Holandii. W przypadku uznania postanowień Warunków użytkowania za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji zostanie rozważona modyfikacja nieważnej części Warunków użytkowania w stopniu najbardziej odpowiadającym celom spółki Exact, z zachowaniem pełni mocy pozostałych postanowień Warunków użytkowania.