Trainingsvoorwaarden Exact

  1. Definities

    1. Aanmeldingsformulier: het (elektronische) formulier waarmee een Deelnemer een overeenkomst met Exact kan aangaan met betrekking tot het volgen van een bepaalde Training.
    2. Algemene Bepalingen: de algemene bepalingen van Exact als neergelegd in het boekje 'Exact Voorwaarden voor uw Licentie, Onderhoud en Support', zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
    3. Deelnemer(s): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Exact is aangegaan of wenst aan te gaan met betrekking tot het volgen van Trainingen.
    4. Exact: Exact Software Nederland B.V.
    5. Studiemateriaal: materiaal (werkboeken, documentatie, CD-roms etc.) dat door Exact ten behoeve van de Training wordt verstrekt aan Deelnemers.
    6. Training(en): alle trainingingen die klassikaal, online, incompany danwel op een andere wijze door Exact verzorgd worden.
    7. Trainingsvoorwaarden: deze voorwaarden.
  1. Aanbieding en overeenkomst

    1. Deze Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Exact gesloten overeenkomsten met Deelnemers met betrekking tot door Exact verzorgde Trainingen.
    2. De Algemene Bepalingen zijn hierop van overeenkomstige toepassing. Bij strijdigheid met de Trainingsvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van Trainingsvoorwaarden.
    3. Exact is gerechtigd de Trainingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Exact zal de Deelnemer zo spoedig mogelijk doch voor aanvang van de Training informeren over de voorgenomen wijzigingen. Deelnemer heeft alsdan de mogelijkheid de Training te annuleren onder restitutie van de reeds betaalde vergoeding.
    4. Alle aanbiedingen of prijsopgaves van Exact met betrekking tot de Trainingen zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanmelding conform artikel 3.
    5. De overeenkomst tot het volgen van een Training komt tot stand op het moment dat Exact een door Deelnemer verstuurd Aanmeldingsformulier heeft bevestigd.
    6. Het staat Exact vrij om zonder opgave van redenen het door Deelnemer verstuurde Aanmeldingsformulier niet te aanvaarden danwel niet te bevestigen, als gevolg waarvan de overeenkomst tot het volgen van de Training niet tot stand komt.
  1. Aanmelding trainingen

    1. Een Deelnemer kan zich schriftelijk (per post of fax) of elektronisch (via de website of de portal van Exact) aanmelden voor de Trainingen met behulp van het Aanmeldingsformulier van Exact. U ontvangt van uw aanmelding een schriftelijke bevestiging. De Deelnemer dient deze aanmeldingsbevestiging mee te nemen naar de Training. Zonder aanmeldingsbevestiging kan Exact de Deelnemer de toegang tot de Training weigeren.
    2. Met uw aanmelding verklaart u bekend en akkoord te zijn met deze Trainingsvoorwaarden.
    3. Indien het Aanmeldingsformulier niet volledig, niet correct, niet naar waarheid of niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingevuld en opgestuurd blijkt te zijn, is Exact gerechtigd de Deelnemer toegang tot de Training te weigeren. Exact zal de Deelnemer hiervan zoveel mogelijk voor de Training op de hoogte te stellen.
  1. Trainingsduur en -plaats

    1. De trainingsduur is steeds aangegeven in de betreffende trainingsbeschrijving.
    2. Tenzij anders is overeengekomen worden de trainingen verzorgd bij Exact op de Molengraaffsingel 33, te Delft.
  1. Kennisniveau

    1. Indien Exact het vermoeden heeft dat een Deelnemer qua kennisniveau niet in een Training past waarvoor deze zich heeft ingeschreven, zal Exact contact opnemen met de Deelnemer en eventueel een andere Training aanbevelen.
    2. Exact is gerechtigd een Deelnemer waarvan zij vermoed dat deze over een onvoldoende kennisniveau beschikt voor de Training waarvoor hij zich heeft ingeschreven de toegang tot de Training te weigeren, teneinde te voorkomen dat de Deelnemers die wel over een voldoende kennisniveau beschikken hierdoor gehinderd worden.
    3. Artikel 5 onder b) is van overeenkomstige toepassing op de situatie waarin de Deelnemer, naar oordeel van Exact, zich hinderlijk gedraagt tijdens de Training.
  1. Annulering en vervanging

    1. Kosteloos annuleren is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 31 dagen voor de startdatum van de training. Daarna zijn de totale kosten verschuldigd.
    2. Indien de deelnemer de training waarvoor hij zich heeft aangemeld annuleert binnen 31 dagen voor de aanvang van de betreffende Training, dan ontvangt de Deelnemer een tegoedbon van 50 % van de trainingswaarde waarvoor hij zich heeft aangemeld om op een later tijdstip, doch binnen zes maanden, deze training of een andere training te volgen voorzover daar nog plaats voor is.
    3. Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd.
    4. Restitutie van reeds betaalde bedragen voor de training is nimmer mogelijk.
    5. Bovenstaande regeling is toepasselijk ongeacht de reden van annulering.
    6. De Deelnemer mag tot het moment van aanvang van de Training voor vervanging zorgen, mits de vervanger werkzaam is bij dezelfde onderneming of instelling waar Deelnemer werkzaam is. Deelnemer dient zo spoedig mogelijk de gegevens van de vervanger aan Exact door te geven.
    7. Exact behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een Training deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data. Bij annulering door Exact wordt aan de Deelnemer een tegoedbon verstrekt voor de Training waarvoor hij zich heeft aangemeld (of een Training van eenzelfde of lagere prijs) teneinde deze Training op een later tijdstip, doch binnen zes maanden, alsnog te volgen voor zover die (nog) wordt aangeboden door Exact en voorzover daar nog plaats voor is.
  1. Wijzigingen

    Exact behoudt zich het recht voor om wijzigingen in trainingsinhoud, -data, -plaats en eventuele andere specificaties van de training aan te brengen indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht. Exact is niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.
  1. Trainingstijd, melding en verzorging

    1. De Trainingen worden verzorgd van 9.30 tot 16.30 uur, tenzij anders vermeld in de bevestiging van aanmelding.
    2. Deelnemers dienen zich vóór 9.30 uur te melden bij de receptie van het onder artikel 4 genoemde adres, tenzij anders vermeld in de bevestiging van aanmelding.
    3. Lunch(es), koffie, thee of frisdranken worden door Exact aangeboden en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs voor de Training, tenzij anders vermeld in de bevestiging van aanmelding.
  1. Intellectuele eigendomsrechten

    1. De intellectuele eigendomsrechten op het Studiemateriaal berusten uitsluitend bij Exact of bij diens licentiegever(s). Vermenigvuldiging of verstrekking aan derden van (delen van) Studiemateriaal is derhalve niet toegestaan zonder daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Exact of diens licentiegever(s) te hebben verkregen.
    2. Studiemateriaal mag, met inachtneming van het in dit artikel 9 bepaalde, worden behouden door Deelnemer. Volledige of gedeeltelijke overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Deelnemer vindt echter nimmer plaats.
  1. Facturering en betaling

    1. De door Exact gehanteerde prijzen voor Trainingen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
    2. Exact zal zoveel mogelijk vier weken voor aanvang van de training factureren. Indien u via automatische incasso betaalt, wordt de factuur een week voor aanvang van de training verzonden en zal deze automatisch worden geïncasseerd.
    3. Facturen voor Trainingen dienen te zijn voldaan voor aanvang van de betreffende Training. Exact is gerechtigd de Deelnemer de toegang tot een Training weigeren indien de verschuldigde vergoeding niet (tijdig) is voldaan.
    4. Exact behoudt zich te allen tijde het recht voor de trainingsprijzen te wijzigen. Indien Exact de prijs verhoogt nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, zal Exact de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De deelnemer is alsdan gerechtigd zijn aanmelding te annuleren en de reeds betaalde vergoeding gerestitueerd te krijgen, mits de annulering schriftelijk per aangetekend schrijven binnen 14 dagen na aankondiging van de prijsverhoging naar Exact is gestuurd.
  1. Overige bepalingen

    1. Het Aanmeldingsformulier en de Trainingsvoorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge.
    2. De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene bepalingen van Deelnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Exact uitdrukkelijk is aanvaard.
    3. Iedere communicatie tussen Exact en Deelnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Trainingsvoorwaarden en/of het Aanmeldingsformulier en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
    4. De door Exact opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Deelnemer.
    5. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Deelnemer, komt dit voor risico van Deelnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
    6. De aanmelder verklaart dat deze bevoegd is namens de organisatie overeenkomsten met Exact aan te gaan.
NL Select your country