Nieuws

Exact rapporteert laag eencijferige omzetgroei en stijging EBITDA op gelijke basis over 2011

Dividend gewaarborgd ondanks afwaarderingsverlies Longview
Delft, 15 februari 2012 – Exact Holding N.V. (“Exact”) maakt de resultaten voor FY 2011 bekend.

  • Totale gerapporteerde omzet daalde van € 228,2 miljoen in 2010 naar € 215,6 miljoen in 2011, voornamelijk vanwege de desinvestering van Siigo in 2010 en impact van ongunstige wisselkoersen. De totale omzet steeg met 0,6% op een gelijke basis1.
  • Alle regio’s, behalve de regio International, vertoonden omzetgroei op een gelijke basis. De omzetdaling binnen de regio International was voorzien en werd gedreven door rationalisatie van de commerciële route naar de markt (‘route to market’) en de daaraan gerelateerde sluiting van twintig entiteiten.
  • Aanhoudende sterke groei voor Exact Online met het aantal commerciële administraties dat toenam tot 71.700 en de daarbij behorende jaarlijkse omzet die € 11,6 miljoen bedroeg (eind 2010: € 7,9 miljoen). Succesvolle introductie van Exact Online Handel en Exact Online Uren & Facturen in de Benelux.
  • Stijging gerealiseerd in R&D-investeringen, waarbij initiatieven zijn gelanceerd in alle gekozen strategische marktsegmenten.
  • Terugkerende omzet nam op gelijke basis toe met 2,4% tot € 137,7 miljoen (FY 2010: € 134,4 miljoen) en steeg tot 63,8% van de totale omzet (FY 2010: 62,7%).
  • Op een gerapporteerde basis nam EBITDA af met 4,1% van € 52,4 miljoen in 2010 tot € 50,2 miljoen in 2011, waarmee de EBITDA marge uitkomt op 23,3% (FY 2010: 23,0%). Op een gelijke basis nam EBITDA toe met 2,5% tot € 50,2 miljoen (FY 2010: € 49,0 miljoen).
  • Een afwaarderingsverlies van € 18,4 miljoen is genomen met betrekking tot Longview. Als gevolg daalde de gerapporteerde EBIT met 43,0% tot € 23,8 miljoen (FY 2010: € 41,8 miljoen) en daalde het netto inkomen tot € 14,8 miljoen (FY 2010: € 33,4 miljoen).
  • Winst per aandeel (WPA) bedraagt € 0,65 (FY 2010: € 1,45). De WPA gecorrigeerd voor de afwaardering van Longview zou € 1,46 bedragen. Het voorgestelde totaal dividend voor het hele jaar 2011 bedraagt € 1,46 per aandeel; een slotdividend van € 0,87 per aandeel wordt daarom uitgekeerd bovenop het interimdividend van € 0,59 per aandeel.
  • Voor FY 2012 verwacht Exact laag eencijferige groei op gelijke basis van omzet en EBITDA.
  • Mr. Erik van der Meijden vandaag aangekondigd als kandidaat CEO, als opvolger van Max Timmer, die per 26 april 2012 zijn functie als lid van de Raad van Bestuur neerlegt.
(in € duizend) gerapporteerd   op gelijke basis   aanpassingen van gerapporteerd
naar gelijke basis
  FY 2011 FY 2010 Verschil   FY 2010 Verschil   Desinvesteringen Wisselkoers
Licentieomzet 42,693 48,251 (11.5%) 43,576 (2.0%) 3,816 859
Maintenance omzet 136,492 140,694 (3.0%) 134,245 1.7% 4,921 1,528
Service omzet 36,420 39,255 (7.2%) 36,414 0.0% 2,082 759
Totale omzet 215,604 228,200 (5.5%) 214,236 0.6% 10,819 3,146
EBITDA 50,249 52,398 (4.1%) 49,007 2.5% 2,194 1,197
EBIT 23,812 41,754 (43.0%) 38,700 (38.5%) 1,905 1,149
Netto inkomen 14,843 33,386
WPA (in €) 0.65 1.45
Eenmalig extra dividend (in €) 0.81 0.57
Slotdividend (in €) 1.46 2.02

1 Cijfers op een gelijke basis zijn de gecorrigeerde cijfers voor de desinvestering van Siigo en hardware activiteiten in Nederland in 2010 alsmede de deconsolidatie van Exact’s joint venture in het Midden-Oosten per 1 januari 2011 en de wisselkoersen.

Max Timmer, CEO Exact Holding N.V.:

"De resultaten die we over 2011 hebben geleverd, zijn in lijn met de verwachtingen. Gedurende 2011 heeft Exact een transformatie voor groei doorgemaakt langs de lijn van de strategische review die eind 2010 is gepresenteerd. In de overgang naar een meer marktgedreven organisatie met een focus op specifieke marktsegmenten heeft Exact de organisatie overeenkomstig aangepast en marktsegmentspecifieke proposities geïntroduceerd, gebaseerd op Exact Online, Exact Globe en Exact Synergy. Daarnaast is de rationalisatie van de commerciële route naar de markt (‘route to market’) binnen de regio International afgerond en is het aantal entiteiten wereldwijd teruggebracht van 33 naar 13.

Exact Online blijft sterke groei vertonen en heeft, voor de toekomst, het aanbod gedifferentieerd op basis van specifieke proposities voor boekhouden, de kleinzakelijke markt en accountants. Tenslotte zijn verbeteringen behaald bij klantbehoud in enkele belangrijke regio’s, waaronder Benelux en Specialty Brands.

In lijn met het economisch klimaat hebben wij de marktomstandigheden gedurende de tweede helft van 2011 iets uitdagender zien worden, waarbij klanten voorzichtiger zijn met het nemen van investeringsbeslissingen en in toenemende mate vragen om op pay-per-use-gebaseerde modellen. We hebben er vertrouwen in dat we met onze huidige strategische focus, de staat waarin de organisatie zich bevindt en de financiële gezondheid onze langetermijnambities te kunnen waarmaken."

Vooruitzichten

Om de omzetgroei verder te stimuleren zal Exact in 2012 meer blijven investeren in R&D en de commerciële route naar de markt. Voor 2012 verwacht Exact, op voorwaarde dat de economische situatie niet verslechterd in vergelijking met de tweede helft van 2011 wederom een laag eencijferige groei op gelijke basis van omzet en EBITDA.

Omzet

Totale omzet op gerapporteerde basis nam af met 5,5% tot € 215,6 miljoen (FY 2010: € 228,2 miljoen). De daling werd veroorzaakt door de desinvestering van Siigo in 2010 (impact € 8,0 miljoen), de desinvestering van de hardware activiteiten in Nederland (impact € 1,2 miljoen), de deconsolidatie van de joint venture in het Midden-Oosten (impact € 1,7 miljoen) en wisselkoersschommelingen (impact € 3,1 miljoen). Op een gelijke basis echter, is een omzetstijging van 0,6% gerealiseerd tot € 215,6 miljoen (FY 2010: € 214,2 miljoen) waaraan alle regio’s hebben bijgedragen, behalve de regio International. In het algemeen zijn de marktcondities gedurende de tweede helft van 2011 iets uitdagender geworden dan tijdens de eerste helft van 2011.

Terugkerende omzet op een gelijke basis nam toe van € 134,4 miljoen in 2010 tot € 137,7 miljoen in 2011, wat gelijk staat aan 63,8% van de totale omzet (FY 2010: 62,7%). De stijging in terugkerende omzet wordt voornamelijk gedreven door de groei van Exact Online in de Benelux, lagere verloopcijfers bij maintenance met name binnen Benelux en Specialty Brands én een stijging in het aantal terugkerende outsourced payroll-services (BPO) bij Lohn XL en Orisoft. Het committed annual revenue van Exact Online bedraagt per 31 december 2011 € 11,6 miljoen (31 december 2010: € 7,9 miljoen).

Licentieomzet op een gelijke basis nam af met 2,0% tot € 42,7 miljoen (FY 2010: € 43,6 miljoen). De daling in licentieomzet is met name veroorzaakt door teleurstellende prestaties van het resellerkanaal in Nederland. Ondanks solide prestaties van het directe verkoopkanaal in Nederland, daalde de totale licentieomzet in de Benelux met 13,1%. Binnen de regio International werd de licentieomzet beïnvloed door de herstructurering met als gevolg een lichte daling van 3,4%. In de regio Americas nam licentieomzet toe met 16,9%, voornamelijk gedreven door verkoop van JobBOSS aan nieuwe klanten en cross- en deep sell over alle proposities. Licentieomzet van Specialty Brands nam toe met 3,7%.

Maintenance omzet nam op een gelijke basis toe met 1,7% tot € 136,5 miljoen (FY 2010: € 134,2 miljoen). De groei werd voornamelijk gedreven door lagere verloop cijfers in maintenance in de regio Benelux en bij Specialty Brands in combinatie met de sterke groei van Exact Online in de Benelux. Maintenance omzet daalde licht in de regio International (-2,5%) en bleef stabiel in de regio Americas (-0,2%), in dat opzicht verbeterde de situatie in Americas in de tweede helft van 2011 aanzienlijk ten opzichte van de eerste helft. Maintenance omzet van Specialty Brands nam toe met 2,8%.

Serviceomzet op een gelijke basis bleef gelijk op € 36,4 miljoen (FY 2010: € 36,4 miljoen). In de Benelux nam de serviceomzet toe met 4,5%. Serviceomzet daalde met 14,8% in de regio International als gevolg van de herstructurering en nam toe met 10,1% in de regio Americas als gevolg van de toegenomen licentieomzet. Serviceomzet van Specialty Brands nam licht toe met 2,2% voornamelijk gedreven door de stijging in BPO-omzet van Lohn XL en Orisoft.

EBITDA en EBIT

Gerapporteerde operationele kosten (exclusief afschrijving en amortisatie) daalden met € 10,4 miljoen of 5,9% tot € 165,4 miljoen (FY 2010: € 175,8 miljoen). Net als bij de omzet is de daling met name gedreven door de effecten van de desinvestering in Siigo in 2010, de desinvestering van de hardware activiteiten in Nederland, de deconsolidatie van de joint venture in het Midden-Oosten en wisselkoersschommelingen (totaal gecombineerde impact van € 10,6 miljoen). Verder zijn de kosten gerelateerd aan oninbare vorderingen teruggebracht met € 2,0 miljoen vergeleken met 2010. Op een gelijke basis namen operationele kosten toe met 0,1% tot € 165,4 miljoen (FY 2010: €165,2 miljoen).

De daling in gerapporteerde operationele kosten konden echter de daling in gerapporteerde omzet niet volledig compenseren, als gevolg waarvan EBITDA is afgenomen met 4,1% tot € 50,2 miljoen (FY 2010: € 52,4 miljoen). Op een gelijke basis nam EBITDA echter toe met 2,5% (FY 2010: € 49,0 miljoen).

In tegenstelling tot eerdere jaren is de meerderheid van de corporate kosten, inclusief research en development en de kosten voor corporate productlijnen, verdeeld over de regio’s. In totaal is een bedrag van € 27,7 miljoen over de regio’s verdeeld. De enige kosten die als corporate kosten overbleven, zijn holdingkosten, welke over 2011 € 8,1 miljoen (FY 2010: € 7,9 miljoen) bedroegen. De corporate kosten voor 2011 zijn inclusief de eenmalige herstructureringskosten van € 3,1 miljoen voor de regio International (eenmalige kosten FY 2010: € 2,7 miljoen).

De kosten voor research en development zijn toegenomen tot € 24,9 miljoen (FY 2010: € 23,6 miljoen), wat gelijk staat aan 11,5% van de omzet (FY 2010: 10,3%). De stijging wordt voornamelijk gedreven door Exact Online die stegen tot € 4,3 miljoen (FY 2010: € 3,5 miljoen).

Vanwege het afwaarderingsverlies gerelateerd aan Longview van € 18,4 miljoen zijn de afschrijvingen en amortisatie gestegen tot € 26,4 miljoen (FY 2010: € 10,6 miljoen). Gedurende 2011 heeft Longview een prestatie geleverd die tot tevredenheid stemt, wat onder andere werd vertoond door een licentieomzetgroei van 10,2% op gelijke basis. Verder is er significante vooruitgang geboekt in relatie tot de toekomstige fiscale oplossing van Longview. Een afwaarderingsverlies werd desondanks nodig geacht na een grondige evaluatie van de historische financiële gegevens (waaronder een evaluatie van de verwachte synergiën ten tijde van de acquisitie van Longview in 2007) en een waarderingsanalyse van de verwachte cijfers volgend op de strategische review van Longview in 2011.

Als gevolg van het afwaarderingsverlies van Longview kwam de EBIT uit op € 23,8 miljoen (FY 2010: € 41,8 miljoen).

Rente en belasting

De totale financiële uitgaven bedroegen € 0,7 miljoen (FY 2010: € -1,5 miljoen). Het verschil wordt volledig veroorzaakt door de toevoeging van een boekwinst van € 2,1 miljoen met betrekking tot de desinvestering van Siigo in 2010.

De gemiddelde belastingdruk daalde verder van 22,9% in 2010 naar 19,8% (gecorrigeerd voor de afwaardering van Longview) in 2011, voornamelijk als gevolg van de geleidelijke toepassing van de Innovatiebox in Nederland (gedurende drie jaar), en verdere verbeteringen aan de interne financiële structuur.

Cashflow

De netto kaspositie nam af tot € 53,8 miljoen per 31 december 2011 (31 december 2010: € 58,1 miljoen). De netto kaspositie werd positief beïnvloed door aflossingen onder de Siigo 2010 verkoperslening, de verkoop en het terugleasen van het Nederlandse wagenpark, de verkoop van het bedrijfsvliegtuig en de verkoop van drie appartementen in Delft (gecombineerd bedraagt dit € 6,5 miljoen). Aan de andere kant werd er een eenmalige dividend uitbetaling gedaan van overtollige kasmiddelen van € 13,0 miljoen.

De voortdurende focus op het incasseren van openstaande bedragen resulteerde in een verder daling van het gemiddeld aantal debiteurendagen naar 46 (FY 2010: 48).

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat dat voor uitkering aan aandeelhouders beschikbaar is, bedroeg € 14,8 miljoen (FY 2010: € 33,1 miljoen), het verschil wordt met name veroorzaakt door het afwaarderingsverlies van Longview. Winst per aandeel (WPA) komt daardoor uit op € 0,65 (2009: € 1,45). De impact van het afwaarderingsverlies van Longview op de WPA bedraagt € 0,81.

Gebaseerd op het dividendbeleid zou met betrekking tot 2011 een slotdividend van € 0,06 per aandeel worden uitbetaald. Gezien het afwaarderingsverlies van Longview en de sterke kaspositie van Exact zal de Raad van Bestuur een slotdividend van € 0,87 per aandeel voorstellen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2012.

Zoektocht nieuwe CEO

In een separaat persbericht vandaag, heeft Exact de nominatie aangekondigd van de heer Erik van der Meijden als kandidaat CEO. De heer Van der Meijden zal per 19 maart 2012 in zijn positie starten en wordt voorgesteld voor benoeming als CEO en lid van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2012. De heer Max Timmer, sinds juli 2011 CEO op interimbasis en sinds april 2010 CFO en lid van de Raad van Bestuur, zal per 26 april 2012 terugtreden als lid van de Raad van Bestuur. Meer informatie en het persbericht is te vinden op www.exact.com/investors.

Operationele resultaten in de regio’s

Benelux

(in € duizend) gerapporteerd op gelijke basis
  FY 2011 FY 2010 Verschil FY 2010 Verschil
Totale omzet 97,006 97,585 (0.6%) 96,422 0.6%
EBITDA 39,663 37,635 5.4% 37,382 6.1%
EBITDA marge 40.9% 38.6% 2.3 pts. 38.8% 2.1 pts.

Totale omzet op een gelijke basis nam toe met 0.6% van € 96,4 miljoen tot € 97,0 miljoen.

Licentieomzet op een gelijke basis nam af met 13,1% tot € 15,0 miljoen (FY 2010: € 17,3 miljoen), als gevolg van teleurstellende prestaties in het Nederlandse resellerkanaal. Een speciaal programma is geïnitieerd om licentieomzet vanuit het resellerkanaal in Nederland te verbeteren.

Maintenance omzet op een gelijke basis nam toe met 3,5% tot € 74,5 miljoen (FY 2010: € 72,0 miljoen). De groei in maintenance omzet werd vooral gedreven door Exact Online en daling in het aantal opzeggingen.

Serviceomzet op gelijke basis nam toe met 4,5% tot € 7,5 miljoen (FY 2010: € 7,2 miljoen), voornamelijk gedreven door de toegenomen licentieomzet gegenereerd door het directe verkoopkanaal van Exact.

De operationele uitgaven op een gelijke basis namen verder af van € 59,0 miljoen tot € 57,3 miljoen. Als gevolg is de EBITDA op gelijke basis toegenomen met 6,1%, van € 37,4 miljoen tot € 39,7 miljoen.

Exact Online bleef sterk groeien, waarbij het aantal commerciële administraties per 31 december 2011 71.700 bedraagt en de committed annual revenue per december 2011 € 11,6 miljoen bedraagt (31 december 2010: € 7,9 miljoen).

In lijn met de focus op geselecteerde marktsegmenten zijn de eerste Exact Online proposities voor bedrijven tot twintig medewerkers binnen groothandel en distributie én professionele dienstverlening succesvol geïntroduceerd. Aan het eind van 2011 maakten ongeveer driehonderd klanten gebruik van Exact Online Handel of Exact Online Uren & Facturen, gezamenlijk goed voor een committed annual revenue van ongeveer € 0,5 miljoen.

Enkele belangrijke nieuwe contracten: Bruil Groep B.V., NCOI, PinkRoccade, Vapro, Faber Vlaggen, Stichting Mee Plus, Stichting Mee Gelderse Poort.

International

(in € duizend) gerapporteerd op gelijke basis
  FY 2011 FY 2010 Verschil FY 2010 Verschil
Totale omzet 42,790 47,165 (9.3%) 45,222 (5.4%)
EBITDA 1,651 1,211 36.3% 673 (145.3%)
EBITDA marge 3.9% 2.6% 1.3 pts. 1.5% 2.4 pts.

Totale omzet op een gelijke basis daalde met 5.4% van € 45,2 miljoen tot € 42,8 miljoen.

De daling in omzet was verwacht als gevolg van de strategische review in 2010 en de daaraan gerelateerde beslissing om het netwerk van vestigingen van Exact International te herstructureren (het totaal aantal landen waarin International opereert is gedurende het afgelopen jaar gereduceerd van 33 naar 13). De hoofdkantoorrijke landen (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) toonden een licentieomzetgroei van 2,4%. De niet-hoofdkantoorrijke landen vertoonden een licentieomzetdaling van 14,4%.

Op een gelijke basis nam licentieomzet af met 3,4% tot € 10,8 miljoen (FY 2010: € 11,1 miljoen). Maintenance omzet op een gelijke basis nam af met 2,5% tot € 23,6 miljoen (FY 2010: € 24,2 miljoen), terwijl serviceomzet op een gelijke basis daalde met 14,8% tot € 8,4 miljoen (FY 2010: € 9,9 miljoen).

Operationele kosten op een gelijke basis daalden met € 3,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van de herstructurering en het verminderen van kosten gerelateerd aan oninbare vorderingen. Op een netto basis nam de EBITDA op gelijke basis toe van € 0,7 miljoen tot € 1,7 miljoen (exclusief € 3,1 miljoen aan herstructureringskosten die worden gedragen op corporate niveau.)

Enkele belangrijke nieuwe contracten: Polipak, Medsorg, XSPlatforms, Coates Signco, Guangzhou Hoshino Gakki Group.

Americas

(in € duizend) gerapporteerd op gelijke basis
  FY 2011 FY 2010 Verschil FY 2010 Verschil
Totale omzet 44,764 44,509 0.6% 42,403 5.6%
EBITDA 12,171 12,729 (4.4%) 12,072 0.8%
EBITDA marge 27.2% 28.6% (1.4 pts.) 28.5% (1.3 pts.)

Totale omzet op een gelijke basis nam toe met 5.6% van € 42,4 miljoen tot € 44,8 miljoen.

Licentieomzet op gelijke basis nam toe met 16,9% tot € 10,5 miljoen (FY 2010: € 9,0 miljoen). Sterke cross- en deep sell over het gehele portfolio en nieuwe klanten voor JobBOSS in het bijzonder, hebben bijgedragen aan de licentieomzetgroei.

Maintenance omzet op een gelijke basis daalde met 0,2% tot € 24,4 miljoen (FY 2010: € 24,5 miljoen). De neergaande trend in maintenance omzet die werd ervaren in de eerste helft van 2011 werd omgedraaid gedurende de tweede helft van 2011. Serviceomzet op een gelijke basis nam toe met 10,1% tot € 9,9 miljoen (FY 2010: € 9,0 miljoen), gedreven door de stijging in licentieomzet.

Operationele kosten op een gelijke basis namen toe met 7,5% tot € 32,6 miljoen (FY 2010: € 30,3 miljoen) in lijn met de gestegen omzet als resultaat van een stijging in commerciële activiteiten over alle categorieën. Als gevolg is de EBITDA op gelijke basis slechts licht toegenomen met 0,8% tot € 12,2 miljoen (FY 2010: € 12,1 miljoen).

Enkele belangrijke nieuwe contracten: Omni Aerospace, General Plastics & Composites LP, Multi Parts Supply USA Inc., SMTC Corporation, Neucel Specialty Cellulose Ltd., DeBrand Fine Chocolates.

Specialty Brands

(in € duizend) gerapporteerd op gelijke basis
  FY 2011 FY 2010 Verschil FY 2010 Verschil
Totale omzet 31,045 30,969 0.2% 30,206 2.8%
EBITDA 4,895 7,255 (32.5%) 6,747 (27.4%)
EBITDA marge 15.8% 23.4% (7.6 pts.) 22.3% (6.5 pts.)

Vanwege de andere aard van de business zijn de operationele bedrijven Longview, Lohn XL en Orisoft sinds 1 januari 2011 afgescheiden van de andere operationele regio’s.

Totale omzet op een gelijke basis nam toe met 2,8% tot € 31,0 miljoen (FY 2010: € 30,2 miljoen). Operationele kosten, exclusief afschrijvingen en amortisatie, namen toe met 11,5% van € 23,5 miljoen tot € 26,2 miljoen, onder andere vanwege een stijging in de commerciële investeringen en R&D-investeringen bij Longview en Lohn XL. Als resultaat is de EBITDA op gelijke basis gedaald met 27,4% van € 6,7 miljoen tot € 4,9 miljoen.

Longview vertoonde een prestatie gedurende 2011, die tot tevredenheid stemt, wat onder andere wordt getoond door een licentieomzetgroei van 10,2% op een gelijke basis. In de tweede helft van 2011 is een strategische review van Longview uitgevoerd. De review bevestigde het marktpotentieel van Corporate Performance Management (CPM) en tax én identificeerde een specifieke kans voor een out-of-the-box tax- oplossing gericht op bedrijven met een omzet tussen € 250 - € 2.000 miljoen omzet. Deze oplossing wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met PwC en staat gepland voor introductie in de tweede helft van 2012.

Na enkele jaren van omzetdaling vertoonde Lohn XL 2,6% omzetgroei in 2011. De groei werd ingegeven door een stijging in sales- en marketinguitgaven en een succesvolle intrede op de markt voor BPO-services. Verder zijn de R&D-investeringen toegenomen met als resultaat een volgende generatie Lohn XL propositie die in 2012 op de markt komt.

Enkele belangrijke nieuwe contracten voor Longview: Northbridge Financial Corporation, Manulife, First Federal, Translink.

Enkele belangrijke nieuwe contracten voor Lohn XL: Uponor GmbH, die Fernsehwerft GmbH, Dienes Werke für Maschinenteile GmbH & Co. KG.

Enkele belangrijke nieuwe contracten voor Orisoft: The Empire Hotel and Country Club, Berli Jucker Public Company Limited, Four Seasons Resort Chiang Mai.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2011 bedroeg € 215,6 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com

Meer informatie

Media Relations
Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 or 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

Investor Relations
Exact Holding N.V.
Jeroen Bruins Slot
T: 31 (0)15 711 5711 or 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com

Exact Holding N.V.
P.O. Box 5066
2600 GB Delft
The Netherlands

T: 31 (0)15 711 5000
F: 31 (0)15 711 5010

www.exact.com

NL Select your country