Nieuws

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012

Delft, July 25, 2012 - Terugkeer naar duurzame groei voor de lange termijn en focus op klanten door aanscherping interne organisatie

Financiële highlights

 • De totale omzet steeg met 3,2% van € 105,9 miljoen in H1 2011 naar € 109,3 miljoen in H1 2012, met name gedreven door maintenance en service-omzet. De totale omzet op operationele basis steeg met 0,7%.
 • EBITDA steeg met 7,6% van € 21,4 miljoen in H1 2011 naar € 23,1 miljoen in H1 2012, waarmee de EBITDA-marge op 21,1% (H1 2011: 20,2%) uitkwam. Op een gelijke basis (exclusief eenmalige effecten en valuta-effecten) is EBITDA op jaarbasis gelijk gebleven.
 • Aanhoudende sterke groei voor Exact Online, met een stijging van het aantal commerciële administraties van 40,9% en de daarbij behorende jaarlijkse omzetgroei van 45,0%. De omzet bij Exact Online groeide met 48,1% tot 6,6 miljoen. Exact Online Handel en Exact Online Uren & Facturen blijven in de Benelux aan kracht winnen. De lancering van Exact Online Productie en Exact Online CRM staat gepland in H2 2012.
 • Terugkerende omzet op operationele basis steeg met 3,5% naar € 71,9 miljoen (H1 2011: € 69,5 miljoen) en nam toe tot 65,8% van de totale omzet (H1 2011: 64,0%).
 • Voor geheel 2012 wordt een reorganisatielast voorzien van € 9,1 miljoen, waarvan € 1,7 miljoen reeds is geboekt in Q2. Dit leidt naar verwachting tot een jaarlijkse kostenverlaging van € 8 miljoen, wat grotendeels geïnvesteerd zal worden in de snelgroeiende Exact Online activiteiten.
 • Naast de reorganisatielast is voor € 4,4 miljoen aan eenmalige lasten geboekt in Q2 gerelateerd aan de verwachte verkoop van Orisoft, omdraaiing van een cashflow hedge en herwaardering van uitgestelde belastingposities (onder de EBITDA lijn).
 • Winst per aandeel (WPA) kwam uit op € 0,44 (H1 2011: € 0,59), een daling van 25,4%. In lijn met het dividendbeleid zal een interim dividend van € 0,44 per aandeel worden uitgekeerd op 15 augustus 2012 nabeurs.

Strategische highlights

 • Eerste stappen gezet naar nieuwe Raad van Bestuur met benoeming van Erik van der Meijden als CEO op 26 april en Onno Krap als CFO op 21 juni.
 • Vereenvoudiging van interne organisatie in twee nieuwe business units reflecteert focus en betere accountability: Cloud Solutions en Business Solutions (on premise/hosted).
 • Verankering van lange termijn groei door verschuiving van beschikbare middelen naar Cloud Solutions: eenmalige reorganisatielast van € 9,1 miljoen voor geheel 2012, waarvan € 1,7 miljoen in Q2.
 • Strategische heroriëntatie leidt tevens tot herschikking van de Amerikaanse activiteiten en opstarten van het desinvesteringsproces voor Orisoft als niet-kernactiviteit. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige last van € 1,2 miljoen in Q2 voor Americas (inbegrepen bij de eerder aangekondigde € 1,7 miljoen) en € 2,2 miljoen voor Orisoft.
 • Zoals vandaag aangekondigd in een apart persbericht, zullen Peter van Haasteren, Evert Kooistra en Willem Cramer worden voorgedragen als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 september 2012. Rolf Deves zal op dezelfde datum terugtreden als Voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Deves gelooft dat, vanwege zijn in april 2013 aflopende termijn, dit het juiste moment is om terug te treden en een nieuwe voorzitter aan te stellen om te zorgen voor continuïteit in de samenwerking met de nieuwe Raad van Bestuur bij de uitvoering van de plannen. Deves wordt opgevolgd door Thierry Schaap als Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Erik van der Meijden, CEO Exact Holding: “De resultaten in de eerste helft van 2012 lagen aan de onderkant van onze verwachtingen. We zien terughoudendheid bij klanten bij het maken van ERP investeringsbeslissingen in al onze markten. Bij Exact Online zien we een aanhoudende sterke groei en met onze nieuwe, specifieke marktsegmentbenadering voor Handel en Uren & Facturen boeken we solide progressie.

Na de geleverde prestaties in 2011, een overgangsjaar voor Exact, hebben we ons in de eerste helft van 2012 gericht op de beoordeling van onze opties voor duurzame groei. Dat heeft geresulteerd in de beslissing om meer focus aan te brengen en de onderneming rond twee business units te organiseren: Cloud Solutions en Business Solutions. Deze vereenvoudigde structuur zal ons in staat stellen de klant beter te bedienen, een slagvaardiger organisatie neer te zetten en gerichter investeringen te doen op die terreinen waar zich het grootste groeipotentieel bevindt.

Naast de twee business units zullen we een groep genaamd Specialized Solutions opzetten. In deze groep zullen Longview, Lohn XL en onze in de VS gevestigde productie-oplossingen MGS, JobBOSS en MAX ondergebracht worden.

De strategische aanscherping heeft er ook toe geleid dat de activiteiten van Orisoft, één van de bedrijven die momenteel onderdeel uitmaken van die groep, niet langer de kernactiviteit van Exact aanvullen. We zijn om die reden voor Orisoft een verkooptraject ingegaan.

De herschikking van onze organisatie zal ons in staat stellen om het grote potentieel in onze markten beter te benutten. Om een voorbeeld te geven, we zijn nu in staat om meer dan in het verleden focus te leggen op cloud solutions, zoals Exact Online, en we zijn voornemens om Exact Online op nieuwe internationale markten te introduceren. In het verlengde hiervan zijn we voornemens in de tweede helft van 2012 Exact Online Productie en Exact Online CRM te introduceren. Deze nieuw ingeslagen weg –meer focus, eenvoudiger structuur, versterkte innovatie– zal ons naar een betere positie leiden voor toekomstige groei.”

Strategie update: aanscherping van de organisatiestructuur om terugkeer naar groei te realiseren

In 2011 is er hard gewerkt aan een transformatie van de organisatie om terug te keren naar organische omzetgroei. Hierop volgend is in het eerste halfjaar van 2012 een zorgvuldige inschatting gemaakt van de opties voor toekomstige groei. De continu wijzigende omstandigheden in de markten waarin we actief zijn, wijzen uit dat innovatie van groot belang is om succesvol te zijn. Onze innovaties zullen de huidige belangrijke trends in de markt reflecteren, met name de vraag naar consumerization van bedrijfsapplicaties, de ontwikkeling van App stores en het toenemende gebruik van mobiel internet (smartphone en tablet); de vraag naar een flexibele tarievenstructuur of pay-per-use-gebaseerde modellen; en de beweging naar cloud solutions. We verwachten voor het einde van het jaar een app store te introduceren, waarbij tevens apps van partners worden aangeboden als one-stop-shop voor mkb.

Het besluit om de organisatiestructuur te vereenvoudigen heeft geresulteerd in een focus op twee business units: Cloud Solutions, direct bruikbare online-oplossingen, en Business Solutions, klantspecifieke, hosted en on-premise oplossingen.

Cloud Solutions

Exact is marktleider op het gebied van cloud business in de mkb-markt in de Benelux met een ongeëvenaard portfolio. Bij bedrijven in het kleinere segment (tot twintig medewerkers) zijn er ruimschoots mogelijkheden voor verdere marktpenetratie. Tegelijkertijd willen we de relatie met accountants als een van de primaire kanalen voor boekhoudoplossingen versterken.

Tevens zal op een bredere groep klanten ingezet worden, klanten voor wie de toegevoegde waarde die een gespecialiseerde partner biedt essentieel is. Omdat de producten en diensten die we bieden zeer geschikt zijn voor grotere bedrijven, gaan we ons ook richten op bedrijven tot honderd medewerkers. Exact is er van overtuigd dat de markt voor bedrijfssoftware voor deze organisaties geleidelijk zal verschuiven van on-premise/hosted naar cloud-oplossingen. Voor Exact Online is de groeistrategie gebaseerd op het toevoegen van functionaliteiten, om bedrijven met een groter aantal medewerkers, en meer en complexere processen, te kunnen ondersteunen.

Om de groei in dit segment verder te versnellen zal Exact deze proposities uitrollen in Europa en in specifieke segmenten van de Amerikaanse markt (productie en groothandel). In geheel Europa is een trend gaande van harmonisatie en samenwerking. Met nog altijd groeiende beschikbaarheid en gebruik van het internet worden factoren als infrastructuur, tijd en plaats minder belangrijk in hedendaagse IT oplossingen. Exact is ervan overtuigd dat op basis van de kennis van oplossingen, dienstverlening, de eisen van mkb- klanten en de internationale klantcontacten die zijn opgebouwd, het succes in de Benelux kan worden herhaald op andere markten.

Business Solutions

De traditionele producten van Exact, zoals Exact Globe, Exact Synergy en Exact Financials, vertegenwoordigen een belangrijk deel van de omzet. Ondanks het feit dat er een migratie plaatsvindt van Business Solutions naar Cloud Solutions, is de verwachting dat een groot aantal van deze klanten in de toekomst gebruik zal blijven maken van Business Solutions (on-premise/hosted). We zullen ons daarom blijven richten op Business Solutions en blijven investeren in research, ontwikkeling en verkoopcapaciteit. Daarnaast zal het segment Business Solutions voor grotere bedrijven, van 50 tot 2.500 medewerkers verder worden versterkt. In nauwe samenwerking met partners zal worden gezorgd voor het creëren van toegevoegde waarde en het blijven bieden van uitstekende dienstverlening.

De tariefstructuur van Cloud Solutions is een reden dat klanten vergelijkbare flexibele tarievenstructuur (OPEX-based pricing model) in de Business Solutions markt wensen. We zullen hierop inspelen door in toenemende mate Business Solutions aan te bieden op basis van een flexibele tarievenstructuur gebaseerd op een maandelijkse abonnementsvergoeding. Naar verwachting zullen hierdoor de vooruitbetaalde licenties verder afnemen.

Aanscherping van de interne organisatie

Onze ambitie is om met Cloud Solutions om een jaarlijkse groei te realiseren van 30-50%. De Cloud Solutions business vereist aanzienlijke investeringen om dit volledige potentieel te benutten. Business Solutions blijven naar verwachting gezonde marges opleveren. Het stevige financiële fundament van Exact maakt het mogelijk om de nodige investeringen te doen in commercie en R&D om toekomstige groei te kunnen realiseren.

Exact zal de interne en klantgerichte organisatie verder aanscherpen om een herstel van solide groei te bewerkstelligen. Het huidige matrix organisatiemodel zal worden aangepast naar een eenvoudiger model, waarbij de focus ligt op twee gebieden: Cloud Solutions en Business Solutions. Deze business units zullen worden aangestuurd vanuit de Raad van Bestuur, en het voornemen is om twee leden toe te voegen aan de Raad van Bestuur, die verantwoordelijk zullen zijn voor de respectievelijke business units.

Tot slot zal het huidige Specialized Solutions als een aparte business unit blijven opereren. De huidige activiteiten in de Americas regio, bestaande uit drie productie software oplossingen (MGS, JobBOSS, MAX), zullen ook onderdeel uitmaken van de business unit. De dynamiek in deze business unit vereist een andere aanpak en kan derhalve niet onder de andere twee business units worden geplaatst. Onderdeel van de Specialized Solutions groep is verder Lohn XL, de payroll software activiteiten in Duitsland en Longview, de corporate performance management (CPM) oplossing en tax- data management activiteiten. Longview en Lohn XL bieden geavanceerde producten en services, en staan bekend als toonaangevende partijen in specifieke groeiende marktsegmenten met aanzienlijke mogelijkheden voor verdere groei van omzet en marktaandeel.

De Business Solutions en Specialized Solutions unit van Exact zijn actief in volwassen markten. Naar verwachting zullen deze units een lage eencijferige groei realiseren.

Gevolgen en financiële impact

Het jaar 2012 is wederom een jaar van verandering. De strategische review toonde aan dat verdere optimalisatie van de organisatie leidt tot aanscherping van de business en toekomstige, duurzame groei. Het gevolg hiervan is dat Exact beter kan inspelen op markttrends, de klantrelatie verder kan verbeteren en kan profiteren van de vele kansen die aanwezig zijn in de markten waarin Exact actief is. De eenmalige kosten die gepaard gaan met de aanscherping van de organisatie zullen naar verwachting € 9,1 miljoen bedragen, waarvan € 1,7 miljoen reeds in het tweede kwartaal gerapporteerd. De vereenvoudiging van het business model, door het samenvoegen van de Benelux business unit en de International business unit, zal betrekking hebben op circa 8% van de medewerkers. De besparingen die hiermee worden gerealiseerd, maken het mogelijk om te investeren in kennis en ervaring in die onderdelen van de organisatie waar de verdere groei bewerkstelligd zal worden.

Bij de strategische review is besloten tot vereenvoudiging van de Amerikaanse activiteiten, dit heeft geresulteerd in sluiting van het regiokantoor in Boston. MGS, MAX en JobBOSS zullen direct gaan rapporteren aan de CEO. De jaarlijkse kostenbesparingen zullen vanaf 2013 circa € 1,0 miljoen bedragen, de eenmalige kosten bedragen € 1,2 miljoen (onderdeel van € 1,7 miljoen gerapporteerd over H1 2012). Tevens blijkt uit de strategische review dat Orisoft, een van de activiteiten als onderdeel van Specialized Solutions groep, niet langer past binnen de focus van Exact, een desinvesteringstraject is derhalve ingezet. De afwaardering die hiermee gemoeid is bedraagt EUR 2,2 miljoen, dit is gerapporteerd als onderdeel van de tweede kwartaalresultaten.

Vooruitzichten

In december 2010 heeft Exact de ambitie uitgesproken om terug te keren naar een organische omzetgroei van 4-6%, conform de verwachte marktgroei, over een periode van drie jaar. In 2011 en de eerste helft van 2012 is, mede door het economische klimaat, een beperkte groei van bijna 1% gerealiseerd. We hebben investeringen in R&D en de commerciële route naar de markt (‘route to market’) vastgesteld om omzetgroei te stimuleren richting de voorziene 4-7% in de komende jaren. We verwachten dat Exact Online met 30 tot 50% zal groeien in de komende jaren terwijl we onze klantenbasis weten te verbreden. Voor Business Solutions en Specialized Solutions in de meer volwassen markten richten we ons op een lage eencijferige groei.

De impact van de herstructurering en eenmalige zaken op het nettoresultaat zal naar verwachting circa € 13,5 miljoen bedragen, waarvan € 6,1 miljoen reeds gerapporteerd is in het eerste halfjaar 2012. De doorlopende jaarlijkse besparingen worden geschat op € 8,0 miljoen.

Voor het gehele jaar 2012 verwacht Exact een laag eencijferige omzetgroei op gelijke basis en een nagenoeg gelijke EBITDA op gelijke basis ten opzichte van vorig jaar te realiseren.

Financial review

Omzet

De totale gerapporteerde omzet nam toe met 3,2% tot € 109,3 miljoen in H1 2012 (H1 2011: € 105,9 miljoen). Deze toename werd veroorzaakt door Exact Online en service omzet. Op operationele basis nam de totale omzet met 0,7% toe tot € 109,3 miljoen (H1 2011: € 108,6 miljoen).

De terugkerende omzet steeg op operationele basis van € 69,5 miljoen in H1 2011 tot € 71,9 miljoen in H1 2012, gelijk aan 65,8% van de totale omzet (H1 2011: 64,0%). De stijging van de terugkerende omzet werd met name gedreven door de groei van Exact Online in de Benelux. De gecommitteerde omzet van Exact Online per 30 juni 2012 bedroeg € 14,1 miljoen (30 juni 2011: € 9,7 miljoen). De omzet van Exact Online steeg van € 4,4 miljoen naar € 6,6 miljoen, een stijging van 48,1%.

Licentieomzet op operationele basis daalde met 10,9% tot € 18,8 miljoen (H1 2011: € 21,1 miljoen). Deze daling wordt vooral toegeschreven aan de Benelux en International regio’s en werd met name veroorzaakt door de terughoudendheid van klanten met betrekking tot ERP-investeringen. In de International regio werd de licentieomzet ook beïnvloed door het in 2011 uitgevoerde herstructureringsprogramma. Longview en Lohn XL lieten een sterke groei in licenties zien door de introductie van nieuwe proposities.

Maintenance omzet op operationele basis nam met 3,1% toe tot € 71,1 miljoen (H1 2011: € 69,0 miljoen). Deze groei werd met name gedreven door de sterke groei van Exact Online in de Benelux in combinatie met een aantal bescheiden prijsverhogingen in de Benelux, International en Americas. De maintenance omzet van Lohn XL en Longview liet ook een gezonde groei zien door een laag klantenverloop en een groeiend klantenbestand.

Service omzet op operationele basis nam met 4,7% toe tot € 19,4 miljoen (H1 2011: € 18,5 miljoen). In de Benelux nam de service omzet met 6,3% af door lagere licentie-omzet. Service omzet daalde met 20,8% in de International regio als gevolg van de herstructurering die in 2011 werd uitgevoerd. Service omzet van Lohn XL en Longview liet een forse toename van 44,3% zien, gedreven door het momentum van nieuwe productproposities en groei van BPO-activiteiten.

EBITDA en EBIT

De gerapporteerde operationele kosten (exclusief afschrijvingen en amortisatie) stegen met € 1,8 miljoen tot € 86,2 miljoen (H1 2011: € 84,5 miljoen). De operationele kosten werden negatief beïnvloed met € 2,4 miljoen als gevolg van wisselkoersen en hogere investeringen in Longview en Lohn XL, gecompenseerd door besparingen in de International regio (2011 herstructurering).

De groei van de omzet was hoger dan de stijging van de bedrijfskosten, wat resulteert in een toename van de EBITDA met 7,6% tot € 23,1 miljoen (H1 2011: € 21,4 miljoen). Op operationele basis, nam de EBITDA met 6,0% toe (H1 2011: € 21,8 miljoen). Op gelijkblijvende basis (exclusief wisselkoersen en eenmalige gebeurtenissen) bleef de EBITDA gelijk ten opzichte van vorig jaar.

De kosten van R&D stegen tot € 13,2 miljoen (H1 2011: € 11,5 miljoen), wat neerkomt op 12,0% van de omzet (H1 2011: 10,9%).

De EBIT bedroeg € 16.3 miljoen (H1 2011: € 17,4 miljoen). Dit is inclusief een eenmalige last van € 2,2 miljoen op een afwaardering van Orisoft en hogere afschrijving van intern ontwikkelde software. De cijfers voor 2011 bevatten een € 0,3 miljoen eenmalige bate als gevolg van verkoop van bepaalde vaste activa.

Rente en belastingen

De totale financieringskosten bedroegen € 2,0 miljoen als gevolg van een eenmalige correctie van een cashflow hedge (€ 1,6 miljoen, non-cash). De gemiddelde belastingdruk steeg van 23,1% in H1 2011 tot 29.9% in H1 2012, voornamelijk als gevolg van het afwaarderingsverlies van Orisoft (niet-fiscaal event) en de herwaardering van onze uitgestelde belastingpositie.

Kasstroom

De netto kaspositie steeg tot € 53,9 miljoen per 30 juni 2012 (30 juni 2011: € 46,6 miljoen).

De voortdurende focus op het incasseren van openstaande bedragen resulteerde in een verdere verbetering van het gemiddeld aantal debiteurendagen tot 53,9 (H1 2011: 57,5).

De nettowinst en WPA

Het nettoresultaat dat voor uitkering aan aandeelhouders beschikbaar is bedroeg € 10,0 miljoen (H1 2011: € 13,4 miljoen). De winst per aandeel (WPA) bedroeg € 0,44 (H1 2011: € 0,59).

Exact betaalt een interim-dividend in contanten van € 0,44 per aandeel, in lijn met het dividendbeleid om 100%van het nettoresultaat uit te betalen in de jaren dat de onderneming geen materiële acquisities verricht. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld aan houders van gewone aandelen op 15 augustus 2012 nabeurs. De aandelen gaan ex-dividend op 27 juli 2012.

Operationele resultaten in de regio’s

Benelux

De totale omzet op operationele basis nam met 1,2% toe van € 48,3 miljoen in H1 2011 tot € 48,9 miljoen in H1 2012.

Exact Online zette de sterke groei voort, met 86.800 commerciële administraties per 30 juni 2012 en een gecommitteerde jaarlijkse omzet van € 14,1 miljoen per 30 juni 2012 (30 juni 2011: € 9,7 miljoen). De omzet van Exact Online groeide 48,1 procent tot € 6,6 miljoen. De Exact Online proposities voor bedrijven tot twintig medewerkers in de  sectoren Groothandel & Distributie en Zakelijke Dienstverlening werden in 2011 gelanceerd en droegen bij tot de toename in gecommitteerde jaarlijkse omzet. De Exact Online Productie propositie zal in de tweede helft van 2012 gelanceerd worden.

De licentieomzet op operationele basis nam met 8,7% af tot € 6,9 miljoen (H1 2011: € 7,5 miljoen) door zwakte in het directe kanaal. De operationele maintenance omzet nam met 4,0% toe tot € 38,5 miljoen (H1: € 37,0 miljoen), met name door de groei van Exact Online. De service omzet op operationele basis nam met 6,3% af tot € 3,5 miljoen (H1 2011: € 3,7 miljoen), met name door de gedaalde  licentieomzet van Exact’s direct sales operaties.

De operationele kosten op operationele basis namen licht toe van € 28,5 miljoen tot € 28,7 miljoen. EBITDA nam toe met 2,1% tot € 20,2 miljoen (H1 2011: € 19,7 miljoen).

International

De totale operationele omzet daalde met 10,3% van € 21,7 miljoen in H1 2011 tot € 19,4 miljoen in H1 2012. Na de afronding van de rationalisatie van International’s route naar de markt in 2011, lag de focus in H1 2012 op het ontwikkelen van proposities voor specifieke marktsegmenten (Groothandel & Distributie, Zakelijke Dienstverlening en Productie) die zich richten op klanten met een internationale scope. We hebben echter niet genoeg voortgang geboekt om terug te keren naar groei.

Op operationele basis daalde de  licentieomzet 26,0% tot € 3,8 miljoen (H1 2011: € 5,1 miljoen). De maintenance omzet op operationele basis nam met 0,7% toe tot € 12,0 miljoen (H1 2011: € 11,9 miljoen) en de service omzet daalde 20,8% tot € 3,7 miljoen (H1 2011: € 4,7 miljoen) op operationele basis.

De operationele kosten daalden met € 2,2 miljoen op operationele basis, voornamelijk als gevolg van het herstructureringsprogramma in 2011.

Americas

De totale omzet op operationele basis nam met 1,4% af van € 23,9 miljoen tot € 23,5 miljoen.

De operationele licentieomzet daalde met 11,2% tot € 5,1 miljoen (H1 2011: € 5,7 miljoen). Ondanks de toegenomen druk op de licentieomzet van Macola en MAX in H1 2012, nam de operationele maintenance omzet van JobBOSS met 1,8% toe tot € 13,2 miljoen (H1 2011: € 13,0 miljoen). De toename was het resultaat van een bescheiden prijsverhoging in een aantal productgroepen op 1 januari 2012 en een stabiel klantenverloop. De operationele service omzet nam toe met 1,7% tot € 5,3 miljoen (H1 2011: € 5,2 miljoen).

De operationele kosten bevatten een eenmalige post in verband met de herstructurering van € 1,7 miljoen en namen op operationele basis toe met 3,6% tot € 18,4 miljoen (H1 2011: € 17,7 miljoen). De EBITDA daalde met 15,7% tot € 5,2 miljoen (H1 2011: € 6,1 miljoen) op operationele basis.

Specialized Solutions (Longview, Lohn XL and Orisoft)

De totale omzet op operationele basis nam met 17,9% toe tot € 17,5 miljoen (H1 2011: € 14,8 miljoen). Longview bleef momentum behouden met een operationele licentieomzetgroei van 12,9%, aangejaagd door nieuwe logo deals in CPM en Tax. De nieuwe IFRS Longview Tax propositie, gericht op bedrijven met meer dan € 250 miljoen omzet, is gelanceerd. Investeringen in de route naar de markt in Europa zijn in H1 2012 gerealiseerd en zullen naar verwachting een impact hebben op de tweede helft van 2012. Lohn XL liet een omzetgroei zien van 8,7% in H1 2012. Deze omzetgroei komt voort uit onze investeringen in de route naar de markt en marketing, en van onze volgende generatie Lohn XL propositie die in Q2 2012 werd gelanceerd. Onze initiatieven in hosted oplossingen en BPO (het outsourcen van payroll services) winnen aan populariteit en zullen naar verwachting verder groeien in de nabije toekomst.

Op operationele basis nam de licentieomzet voor dit segment met 11,7% toe van € 2,7 miljoen in H1 2011 tot € 3,1 miljoen in H1 2012. Op operationele basis nam de maintenance omzet met 4,7% toe tot € 7,5 miljoen (H1 2011: € 7,1 miljoen) door een groeiende klantenbasis voor Longview en een stabiel, laag klantenverloop. De service-omzet nam met 40,2% toe tot € 6,9 miljoen (H1 2011: € 5,0 miljoen).

Operationele kosten, exclusief afschrijvingen en amortisatie, namen 35% toe van € 12,7 miljoen tot € 17,2 miljoen. Dit kwam ondermeer door de investeringen in de nieuwe IFRS Longview Tax propositie, gelanceerd in H1 2012. Hierdoor daalde de EBITDA op operationele basis met 85,1% van € 2,1 miljoen in H1 2011 tot € 0,3 miljoen in H1 2012.

-------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe Next, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2011 bedroeg € 215,6 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie

Media Relations
Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
Tel: 31 (0)15 711 5462 of 31 (0)6 4179 4588
E-mail: jelle.zuidema@exact.com

Investor Relations
Exact Holding N.V.
Onno Krap
Tel: 31 (0)15 711 5190
E-mail: ir@exact.com

Exact Holding N.V.
P.O. Box 5066
2600 GB Delft
The Netherlands

Tel: 31 (0)15 711 5000
Fax: 31 (0)15711 5010

www.exact.com

Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige persbericht dat is terug te vinden op www.exact.com. In geval van tegenstrijdigheid is het Engelstalige persbericht leidend.

Dit document bevat bepaalde uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst, en zijn gebaseerd op informatie en plannen die momenteel beschikbaar zijn. Door hun aard, bevatten dergelijke uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst risico en onzekerheid omdat het factoren en gebeurtenissen in de toekomst bevatten en afhangen van omstandigheden die zich mogelijk niet zullen voordoen.

Onvoorziene factoren die de uitlatingen en verwachtingen kunnen beïnvloeden zijn wijzigingen in het uitgavenpatroon van ondernemingen in de markten waar wij actief zijn, economische, politieke en wisselkoersfluctuaties, mogelijke wetswijzigingen, wijzigingen in het niveau van salarissen van medewerkers, toekomstige acquisitie en desinvesteringen.

Exact kan daarom noch de juistheid en volledigheid van dergelijke uitlatingen en verwachtingen garanderen, noch dat dergelijke uitlatingen en verwachtingen worden gerealiseerd. Uiteindelijke resultaten kunnen substantieel verschillen. Exact weigert iedere verplichtingen te aanvaarden om uitlatingen in dit document te actualiseren.

NL Select your country